ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ

ΡΕΠΟΥΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑ
ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Environmental pollution is the most atrocious ecological crisis that man is facing today and it becomes an alarm word of today’s world. The industrial development during the 20th century has resulted in significant life style improvements for human beings in all spheres of living. Unfortunately, there is another side to this “rosy” picture. The unprecedented inhabitants multiplies and the industrialization has not only increased the conventional liquid waste pollutants to critical levels but also produced a range of previously unknown pollution problems for which the society was unprepared. Of the total 220 million deaths per year it was estimated that the causes of death in 12-20 million are due to inadequately treated water. There is a conviction that in the coming years the newer forms of existing methodologies and emerging technologies will dominate continuing developments worldwide and will contribute in a major way to alleviating the risks posed by environmental pollution. Water is a critical element in this scheme for safeguarding the environment, and, as a result, industrial wastewater treatment is an issue that will remain in the forefront in the future. Another facet to this problem is water scarcity around the world, especially in developing countries. Water management is therefore one of the most important problems facing those trying to ensure environmental protection and sustainability, and this problem can best be resolved through effective industrial wastewater treatment, recycling, and reuse. A big question is, if we are prepared to take on the challenge. From a technological viewpoint, we respond with a positive and hopeful “yes.” However, significant efforts are required to change the mindsets of people. This work has made an attempt to compile the available technologies and to present a coherent picture of the current state of industrial water treatment and landfill leachates.
Η περιβαλλοντική ρύπανση αποτελεί την πιο έντονη οικολογική κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος και αποτελεί λέξη συναγερμού του σημερινού κόσμου. Η βιομηχανική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα από τη μια πλευρά οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε όλους τους τομείς της ζωής ωστόσο υπάρχει και η άλλη πλευρά αυτής της “ροζ” εικόνας. Οι πρωτοφανείς πολλαπλασιασμοί των κατοίκων και η βιομηχανοποίηση, όχι μόνο αύξησαν τους συμβατικούς ρύπους των υγρών αποβλήτων σε κρίσιμα επίπεδα, αλλά επίσης παρήγαγαν ένα φάσμα προηγουμένων άγνωστων προβλημάτων ρύπανσης για τα οποία η κοινωνία ήταν απροετοίμαστη. Από τους συνολικά 220 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, εκτιμάται ότι οι αιτίες θανάτου των 12-20 εκατομμυρίων οφείλονται στο ανεπαρκώς επεξεργασμένο νερό. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η εξέλιξη των υφιστάμενων μεθοδολογιών και των αναδυόμενων τεχνολογιών θα κυριαρχήσουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον και θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην άμβλυνση των κινδύνων που θέτει η περιβαλλοντική ρύπανση. Το νερό αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο αυτού του συστήματος για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου η επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων αποτελεί ένα ζήτημα που θα παραμείνει στο προσκήνιο και στο μέλλον. Μια άλλη πτυχή αυτού του προβλήματος είναι η έλλειψη νερού που συναντάται, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά συνέπεια, η διαχείριση των υδάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να διασφαλίσουν την προστασία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και τα πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί καλύτερα μέσω της αποτελεσματικής επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν είναι αν είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε αυτήν την πρόκληση. Από τεχνολογική άποψη, ανταποκρινόμαστε με ένα θετικό και ελπιδοφόρο «ναι». Ωστόσο, απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες για την αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συγκεντρώσει τις κυριότερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να παρουσιάσει μια συνεκτική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και στραγγισμάτων ΧΥΤΑ.
Πίνακες: 27, Σχήματα: 36

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων, Υγρά βιομηχανικά απόβλητα, Στραγγίσματα
Wastewater treatment technologies, Industrial wastewater, Leachate

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:14:29Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

11
5
193*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.