Παραδοσιακή Κρητική Διατροφή & Υγεία: Αξιολόγηση και σύγκριση αντιλήψεων και πρακτικής εφαρμογής στις Κρητικές Επιχειρήσεις Εστίασης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Traditional Cretan Diet & Health: Evaluation and comparison of beliefs and practical applications in the Cretan Restaurant Businesses
Παραδοσιακή Κρητική Διατροφή & Υγεία: Αξιολόγηση και σύγκριση αντιλήψεων και πρακτικής εφαρμογής στις Κρητικές Επιχειρήσεις Εστίασης

Σφακιανάκη, Ειρήνη

Κωστής, Ιωάννης
Δεδούσης, Βασίλειος

Introduction: Cretan Nutrition is well known all over the world. Its benefits on health, quality of life and longevity have been proved through a lot of studies. It has a great impact on Mediterranean Cuisine and in 2010 it was recognized by UNESCO as “Humanity’s Cultural inheritance”. The unique Cretan hospitality can be promoted by catering businesses through gastronomic tourism based on high quality services. Aim: Evaluation of Nutritional knowledge, compliance with Mediterranean Diet and “Cretan Cuisine” practicing. Methodology: 114 catering businesses of Crete participated in the current study. Questionnaires including the data of businesses, demographic data of the participants and several dietary knowledges, the Med Diet score, as well as questions about the application of Cretan cuisine were filled in via internet. Results: 66.7 % of the participants are male, (61.4%) are 31-50 years old, (42.1%) are Senior High School graduates, (62,2%) have got children and (49.5%) are overweighed. The businesses are mostly located in villages (62.3%), away from the sea (52.6%) and in non-touristic regions (62.3%). After statistical analysis of data, it was revealed that 1.8% has low compliance, 89.3% medium compliance and 8.9% had high compliance with the Mediterranean Diet. The total grade of Nutritional knowledge is 65.2 out of 100. Rating on nutritional knowledge differs in statistically significant level (p<0.05) depending on the participant’s educational status. The score for the use of “Cretan Cuisine” is 6.6 out of 12. 71% do not have a Certificate of Quality, 46.5% of the businesses use certified olive oil, and 57% of the businesses use homemade olive oil. Last, 51.8% follow traditional recipes to the letter and 81.6% produce the desserts they offer. Conclusion: Nutritional knowledge and the adoption of Mediterranean Diet are not related to the practical application of “Cretan Cuisine”. Low BMI is related to Nutritional Knowledge and practical application whereas there is a strong relation with reduced consumption of meat and Nutritional knowledge.
Περιέχει: πίνακες, σχήματα, διαγράμματα
Εισαγωγή: Η κρητική διατροφή είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Πολλές είναι οι μελέτες που αποδεικνύουν τα οφέλη της στην υγεία, την ποιότητα ζωής και την μακροβιότητα. Αποτελεί το πρότυπο της Μεσογειακής Κουζίνας και το 2010 αναγνωρίζεται από την UNESCO ως «Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας». Οι επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να αναδείξουν τη μοναδική Κρητική φιλοξενία μέσω του γαστρονομικού τουρισμού με γνώμονα την ποιότητα υπηρεσιών. Σκοπός: Η αξιολόγηση των Διατροφικών γνώσεων, η συμμόρφωση στη Μεσογειακή Διατροφή και η πρακτική εφαρμογή της «Κρητικής Κουζίνας» Μεθοδολογία: Στη παρούσα μελέτη συμμετείχαν 114 επιχειρήσεις εστίασης από όλη τη Κρήτη. Συμπληρώθηκε σε ηλεκτρονική μορφή ερωτηματολόγιο με στοιχεία της επιχείρησης, δημογραφικά στοιχεία των ατόμων και ερωτήσεις διατροφικών γνώσεων, το MedDiet score και ερωτήσεις για τη εφαρμογή Κρητικής κουζίνας. Αποτελέσματα: To 66,7% του δείγματος ήταν άνδρες, ηλικίας 31-50 χρόνων (61,4%), απόφοιτοι Λυκείου (42,1%), το 62,2% είχε παιδιά και ήταν υπέρβαροι (49,5%). Οι επιχειρήσεις ήταν κυρίως σε χωρίο (62,3%), σε μη παραθαλάσσια περιοχή (52,6%) και σε μη τουριστική περιοχή (62,3%). Μετά από στατιστική ανάλυση των δεδομένων, βρέθηκε ότι το 1,8% είχε χαμηλή συμμόρφωση, το 89,3% μέτρια συμμόρφωση και το 8,9% υψηλή συμμόρφωση στη Μεσογειακή Διατροφή. Ο συνολικός βαθμός των Διατροφικές γνώσεων ήταν 65,2 στα 100. Η βαθμολογία στις διατροφικές γνώσεις παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05) ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο. Το σκορ για την εφαρμογή της «Κρητικής Κουζίνας» ήταν 6,6 στα 12. Πιστοποιητικό ποιότητας δεν διαθέτει το 71%, χρησιμοποιούν πιστοποιημένο ελαιόλαδο το 46,5% των επιχειρήσεων, ενώ παραγωγής τους χρησιμοποιούν το 57%. Τέλος, ακολουθούν πιστά τις παραδοσιακές συνταγές το 51,8% και το 81,6% παρασκευάζει τα γλυκά που προσφέρει. Συμπεράσματα: Οι Διατροφικές γνώσεις και η υιοθέτηση της Μεσογειακής Διατροφής δεν σχετίζονται με τη πρακτική εφαρμογή της «Κρητικής Κουζίνας». Ο χαμηλός ΔΜΣ σχετίζεται με τις Διατροφικές γνώσεις και την πρακτική εφαρμογή ενώ υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με την μειωμένη κατανάλωση κρέατος και τις Διατροφικές γνώσεις.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διατροφικές γνώσεις, Μεσογειακή Διατροφή, επιχειρήσεις εστίασης, Κρητική Κουζίνα
Nutritional knowledge, Mediterranean Diet, Restaurant Businesses, Cretan cuisine

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-09T07:16:52Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

110
5*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)