Νανοσωματίδια και τρόφιμα - Νέα επιστημονικά δεδομένα και διδακτικές προσεγγίσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Nanoparticles and foods - New scientific data and teaching approaches
Νανοσωματίδια και τρόφιμα - Νέα επιστημονικά δεδομένα και διδακτικές προσεγγίσεις

Κανδύλης, Παναγιώτης

Κολιαδήμα, Αθανασία
Καπόλος, Ιωάννης

Στη σημερινή εποχή της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης, η νανοτεχνολογία κατέχει σημαντική θέση. Προϊόντα νανοτεχνολογίας χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή με πολλούς και διάφορους τρόπους, συχνά χωρίς την άμεση γνώση του καταναλωτή. Λόγω αυτής της έκρηξης των χρήσεων της νανοτεχνολογίας, υπάρχει ανάγκη για επικαιροποίηση των υπαρχόντων σχολικών προγραμμάτων σπουδών με την ενσωμάτωση των εννοιών της νανοτεχνολογίας που είναι τόσο σχετικές με τη ζωή των μαθητών. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ασχολείται με το θέμα της νανοτεχνολογίας και είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Tο πρώτο μέρος επικεντρώνεται στις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων όσον αφορά την παραγωγή, την επεξεργασία, τη συσκευασία, την ασφάλεια και τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων. Όμως η νανοτεχνολογία εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τις τοξικολογικές πτυχές της χρήσης νανοσωματιδίων στα τρόφιμα, με έμφαση στην αξιολόγηση των κινδύνων και σε ζητήματα ασφάλειας, για αυτό το λόγο αναλύονται και οι πιθανοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την εφαρμογή της. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας έχει γίνει προσπάθεια μεταφοράς της επιστημονικής γνώσης που περιγράφηκε στο πρώτο μέρος σε μαθητές λυκείου μέσω του σχεδιασμού σεμιναρίου. Αρχικά αναλύονται οι νέες τάσεις στη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και περιγράφεται η κατάσταση στα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Τέλος έχει γίνει σχεδιασμός ένος σεμιναρίου για την εφαρμογή των νανοσωματιδίων στα τρόφιμα. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικές τεχνικές και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και τα φύλλα εργασίας.
Περιέχει εικόνες και πίνακες
Nowadays, of rapid technological development, nanotechnology holds an important place. Nanotechnology products are used in everyday life in many different ways, often without the direct knowledge of the consumer. Due to the increase of the uses of nanotechnology, there is a need to update existing school curricula by incorporating the concepts of nanotechnology that are so relevant to everyday life. This postgraduate thesis deals with nanotechnology and is divided into two parts. The first part focuses on the applications of nanotechnology in the food industry regarding the production, processing, packaging, safety and control of food quality. However, nanotechnology raises serious concerns about the toxicological aspects of the use of nanoparticles in food, with emphasis on risk assessment and safety issues, which is why the potential risks stemming from its application are also analyzed. In the second part of the thesis has been attempted to transfer the scientific knowledge described in the first part to the high school students through a seminar. Initially, the new trends in nanotechnology teaching in secondary education are analyzed and the situation in education systems around the world and Greece is described. Finally, a seminar on the application of nanoparticles to food has been planned. More specifically, the educational objectives of the seminar, the educational techniques and the tools to be used and the worksheets are analyzed.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

νανοτεχνολογία
seminar
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
nanotechnology
τρόφιμα
σεμινάριο
secondary education
food

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-09T07:24:28Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
15
152*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.