Utilization of agricultural animal waste for the recovery of high value-added materials

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αξιοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για την ανάκτηση υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας
Utilization of agricultural animal waste for the recovery of high value-added materials

Θεοδωρίδου, Γεωργία

Σαμαράς, Πέτρος
Λάνταβος, Αθανάσιος

Agricultural wastewater include the residues from a large number of various production activities related to agriculture, livestock production, food industries. These wastewaters usually contain a large number of substances, such as organics, nutrients, solids etc, and their disposal may result to significant environmental impacts. Nowadays, various processes have been developed for the treatment of these wastewaters, the removal of the contaminants and the production of an effluent with desired quality, while research efforts are piad towards their utilization and the recovery of high added value products. This thesis identifies the agricultural and farming wastes that are produced in Greece and analyses the major environmental issues that occur due to waste disposal in local, regional and global level. Main objective is to improve the treatment of the wastewater that certain agricultural and farming units produce, aiming to their efficient utilization and reuse.. The thesis consists in six chapters where the products from the primary agricultural activities and processing industries are identified at national level. Determination of wastewater from cowsheds, pigsties, poultry farms, slaughterhouses and olive-oil mills are described initially, and reference is made to the composition, the production rate in Greece as well as the current waste management procedures, which is done through aerobic and anaerobic wastewater treatment in order to produce energy and compost. Furthermore, new and alternative wastewater treatment methods are analyzed, taking into consideration recovery practices such as solar drying, combined technologies as membrane filtering, treatment of manure by alkaline and acidic solutions, the Quick Wash method, pyrolysis, gasification, screening and the Alwatech method for protein recovery. Finally, alternative uses of the derived products are presented, after their recovery from a wastewater effluent. Due to their diverse characteristics there is an increased difficulty in the management of the agricultural and farming waste, before passing them on to their recipients and moreover there is a high cost in the material retrieving process. The state should encourage and support the efforts to evolve and utilize the agricultural and farming waste by gathering and managing them in central processing units.
Τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα περιλαμβάνουν απόβλητα που προέρχονται από ένα πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων όπως αγροτικές δραστηριότητες, εκτροφή ζώων, βιομηχανία τροφίμων. Τα απόβλητα αυτά συνήθως περιέχουν μεγάλο αριθμό συστατικών όπως οργανικές ενώσεις, θρεπτικά, στερεά κλπ και η διάθεσή τους σε ένα αποδέκτη προκαλεί σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Σήμερα έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές διεργασίες για την επεξεργασία αυτών των αποβλήτων που εφαρμόζονται για την απομάκρυνση αυτών των συστατικών και την παραγωγή μιας εκροής με αποδεκτή ποιότητα, ενώ πραγματοποιούνται συνεχώς έρευνες για την αξιοποίησή τους με στόχο την ανάκτηση υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσδιορίζονται τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα που παράγονται στην Ελλάδα ενώ γίνεται αναφορά στα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα σε τοπικό, σε περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος είναι η βελτίωση των διεργασιών επεξεργασίας των αποβλήτων που παράγονται από ορισμένες γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες για την αξιοποίηση προϊόντων από αυτά καθώς και η επαναχρησιμοποίηση τους. Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια στα οποία περιγράφονται τα βασικότερα απόβλητα που παράγονται από τις γεωργικές δραστηριότητες και από τις βιομηχανίες μεταποίησης στην Ελλάδα. Αρχικά περιγράφονται τα απόβλητα των βουστασίων, των χοιροστασίων, των πτηνοτροφείων, των σφαγείων και των ελαιουργείων γίνεται αναφορά στη σύνθεσή τους, στην παραγωγή αποβλήτων στην Ελλάδα και στον τρόπο διαχείρισης τους σήμερα, με αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία για την παραγωγή ενέργειας και εδαφοβελτιωτικού. Έπειτα παρατίθενται οι νέοι και εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας των αποβλήτων με τεχνικές ανάκτησης, όπως είναι η ηλιακή ξήρανση, η ανάπτυξη συνδυασμένων τεχνολογιών φιλτραρίσματος με μεμβράνες, η επεξεργασία με αλκαλικά και όξινα διαλύματα της κοπριάς, η Quick Wash μέθοδος, η πυρόλυση, η αεριοποίηση, η διαλογή, και η Alwatech μέθοδος για την ανάκτηση της πρωτεΐνης. Τέλος παρουσιάζονται χρήσεις που θα μπορούσαν να έχουν τα ανακτηθέντα προϊόντα μετά την επεξεργασία των αποβλήτων. Εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, υπάρχει αυξημένη δυσκολία στη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων πριν από τη διάθεση στους αποδέκτες καθώς και αυξημένο κόστος για την ανάκτηση υλικών. Η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες βελτίωσης και αξιοποίησης των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων με τη συγκέντρωση και τη διαχείριση τους σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας.
Περιέχει: πίνακες, εικόνες, σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

waste
Ανάκτηση
agricultural
Γεωργοκτηνοτροφικά
Απόβλητα
recovery

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:26:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
3
114*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.