Προαγωγή της οπτικοακουστικής δεξιότητας στην εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας μέσω την χρήση Podcast

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Förderung der Hör-Seh-Fertigkeit im DaF-Unterricht durch den Einsatz von Podcasts
Προαγωγή της οπτικοακουστικής δεξιότητας στην εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας μέσω την χρήση Podcast

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΥΛΑ

ΜΠΛΙΟΥΜΗ, ΑΓΛΑΐΑ
ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΑΛΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ

Zusammenfassung der Diplomarbeit Das Thema dieser Diplomarbeit war die Einbettung des digitalen Mediums „Podcast“ im Fremdsprachenunterricht. Es wurde in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, ob der rezeptive Einsatz von Podcasts die Hör-Sehfertigkeit der Lernenden fördern kann und zudem auf welcher Art und Weise die Lernautonomie gefördert werden könnte. Die Arbeit wurde in zwei Teilen gegliedert, den theoretischen und den praxisbezogenen. Zunächst wurde auf den Stellenwert der neuen Medien in unserem Alltag bzw. Schulalltag eingegangen, sowie auf die Entwicklung des Internets im Zuge der neuen Ära des Web2. Im Anschluss daran befasste ich mich im theoretischen Teil mit den Prinzipien der Lernerautonomie im FSU und ihre Verbindung zu Lernstrategien. Im Anschluss daran wurde die Erfolgsgeschichte des digitalen Mediums Podcast aufgezeigt. Nach Klärung wichtiger Termini befasste ich mich mit der Begriffserklärung, historische Entwicklung, Klassifizierung und Nutzung von Podcasts, ihren vorteilhaften Einsatz im Fremdsprachenunterricht (FSU), die Problemfelder, die entstehen können sowie die Anführung von Kriterien zur angemessenen Auswahl von Podcasts im FSU. Ferner wurde auf den Hör-seh-Verstehensprozess eingegangen, indem theoretische Hintergründe zur Fertigkeit des Hör-Seh-Verstehens und die Rolle des Hör-Seh- Verstehens im DaF –Unterricht geklärt wurden. Der letzte Teil dieser Arbeit war die Auseinandersetzung mit den Übungsformen des Hör-Seh-Verstehens und ihre angemessene Auswahl, mit den Phasen der Textarbeit sowie die Darstellung von Strategieübungen. Der praktische Unterrichtsteil wurde in Bezug auf den theoretischen Teil aufgebaut, der ihn bewies und überprüfte. Im Vorliegenden wurde der Gebrauch eines Podcasts eingesetzt und der Entwurf einer exemplarischen Unterrichtseinheit zur Förderung des Hör-Seh-Verstehens im DaF-Unterricht dargestellt. Aus der Bewertung der durchgeführten Unterrichtseinheit ergaben sich Schlussfolgerungen bezüglich des Beitrags des Einsatzes von Podcasts zur Förderung des Hör-Seh-Verstehens im Zuge eines motivierenden und innovativen Fremdsprachenunterrichts. Schlüsselwörter: DaF-Unterricht, Podcast, Videocast, Lernerautonomie, Lernstrategien, Hör-Seh-Verstehen
Περίληψη Διπλωματικής Εργασίας Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύτηκε την ενσωμάτωση του ψηφιακού μέσου «Podcast» στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Στην υπόψη εργασία τέθηκαν τα ερωτήματα κατά πόσο το «Podcast» λειτουργεί προς όφελος της οπτικοακουστικής δεξιότητας των μαθητών και ταυτόχρονα με ποιο τρόπο η χρήση του επιτρέπει την αυτόνομη εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στην εποχή της μεγάλης ανάπτυξης της τεχνολογίας η χρήση σύγχρονων νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, υπολογιστές κ.λπ.) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ψηφιακά μέσα όπως το «Podcast» δε θα μπορούσαν να λείπουν στην εκπαίδευση και στην εκμάθηση ξένης γλώσσας. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος τονίστηκε η αξία των νέων ψηφιακών μέσων και η τεράστια εξέλιξη του διαδικτύου. Επιπλέον, ασχολήθηκα με τις αρχές που διέπουν την αυτόνομη μάθηση καθώς και την σύνδεσή τους με την εφαρμογή στρατηγικών εκμάθησης, και κατά πόσο αυτές προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια περιγράφηκε το ψηφιακό μέσο Podcast και έγινε εννοιολογική προσέγγιση του όρου, καθώς και μια ιστορική αναδρομή. Ακολούθως τα Podcasts κατηγοριοποιήθηκαν και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα της εισαγωγής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τα προβλήματα, που μπορούν να προκύψουν. Επιπρόσθετα, εξηγήθηκε επιστημονικά η κατανόηση του προφορικού λόγου μέσω της οπτικοακουστικής διαδικασίας και παρουσιάστηκαν κριτήρια που αποσκοπούν στην κατάλληλη επιλογή podcast για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια έγινε μια θεωρητική περιγραφή της διαδικασίας κατανόησης του προφορικού λόγου και περιγράφηκε ο σημαντικός του ρόλος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα περεταίρω μέρος της εργασίας πραγματεύτηκε, τόσο την εισαγωγή κατάλληλων ασκήσεων στο μάθημα ξένων γλωσσών που προάγουν την οπτικοακουστική κατανόηση του προφορικού λόγου, όσο και την παρουσίαση των φάσεων επεξεργασίας ενός διδακτικού κειμένου, στην προκειμένη περίπτωση ενός Podcast. Στο πρακτικό μέρος περιέγραψα πώς πραγματοποιείται η διδασκαλία της οπτικοακουστικής κατανόησης του προφορικού λόγου μέσω του Podcast. Στο τέλος συνοψίστηκαν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο της Διπλωματικής Εργασίας. Λέξεις κλειδιά: Γερμανική Γλώσσα, Podcast, Videocast , αυτόνομη μάθηση, στρατηγικές εκμάθησης , οπτοκοακουστική δεξιότητα
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Hör-Seh-Verstehen/οπτοκοακουστική δεξιότητα
Podcast

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

German

2017-09-23
2017-10-09T07:37:07Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

88
1
2*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)