Σχολή της Φρανκφούρτης - Η σημασία της τέχνης, του πολιτισμού, της μαζικής κουλτούρας, του εργαλειακού λόγου στην ατομική και κοινωνική διαμόρφωση. Συσχετίσεις με τη Μετασχηματίζουσα θεωρία του Mezirow

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Art, culture, mass culture, instrumental rationality, in Frankfurt School’s theory of individual and social change. Correlations with Mezirow’s Transformative theory
Σχολή της Φρανκφούρτης - Η σημασία της τέχνης, του πολιτισμού, της μαζικής κουλτούρας, του εργαλειακού λόγου στην ατομική και κοινωνική διαμόρφωση. Συσχετίσεις με τη Μετασχηματίζουσα θεωρία του Mezirow

Τομπανίδου, Αναστασία

Ράικου, Νατάσσα
Μέγα, Γεωργία

The central issue for the Frankfurt School is the concern for the person experiencing the domination on modern conditions, especially the question of social integration, which in the view of the thinkers is achieved with culture. The interest of the Frankfurt School focuses mainly on exploring how culture submit ideas, views or assumptions by which the individual shapes the way of viewing both himself and the environment. Mezirow in his theory of Transformative Learning points out that culture and cultural context can facilitate or impede the processes of transformation. According to Mezirow, what interests the Transformative theory is mainly the cultural context of reference and how we learn to change them. The diploma thesis, using literature review, qualitative content analysis and critical speech analysis, attempts to present the role and impact of art, culture, mass culture, and instrumental rationality in individual and social transformation, through the thoughts and works of the Frankfurt School thinkers and to search for correlations with the corresponding concepts of Mezirow's Transformative Theory.
Περιέχει έναν πίνακα
Το κεντρικό ζήτημα για τη Σχολή της Φρανκφούρτης είναι ή μέριμνα για τον άνθρωπο που βιώνει τον εγκλωβισμό στις σύγχρονες συνθήκες και ιδιαίτερα το ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσής του, που κατά τους στοχαστές της Σχολής επιτυγχάνεται με τον πολιτισμό και την κουλτούρα. Το ενδιαφέρον της Σχολής της Φρανκφούρτης επικεντρώνεται κυρίως στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η κουλτούρα και ο πολιτισμός υποβάλλουν ιδέες και παραδοχές, με τις οποίες το άτομο διαμορφώνει τον τρόπο θέασης τόσο του εαυτού του όσο και του περιβάλλοντος κόσμου. Ο Mezirow στη θεώρηση του για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση επισημαίνει ότι η κουλτούρα και το πολιτισμικό πλαίσιο μπορεί να δυναμώσει ή να περιορίσει τις διεργασίες του μετασχηματισμού. Κατά τον Mezirow αυτό που ενδιαφέρει τη θεωρία του Μετασχηματισμού είναι κυρίως τα πολιτιστικά πλαίσια αναφοράς και πως μαθαίνουμε να τα αλλάζουμε. Η διπλωματική εργασία, με τη μεθοδολογία της βιβλιογραφικής επισκόπησης, της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένων και της κριτικής ανάλυσης λόγου, επιχειρεί να διερευνήσει τη σημασία της τέχνης, του πολιτισμού, της μαζικής κουλτούρας και του εργαλειακού λόγου, στην ατομική και κοινωνική διαμόρφωση, μέσα από τις σκέψεις και τα έργα των στοχαστών της Σχολής της Φρανκφούρτης και την αναζήτηση παραλληλιών, συσχετίσεων με τις αντίστοιχες έννοιες της Μετασχηματίζουσας θεωρίας του Mezirow.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Frankfurt School, Transformative theory, art, culture, mass culture, instrumental rationality, cultural context, individual and social transformation.
Σχολή της Φρανκφούρτης, Μετασχηματίζουσα θεωρία, τέχνη, κουλτούρα, μαζική κουλτούρα, εργαλειακός λόγος, πολιτισμικό πλαίσιο, ατομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:37:37Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
56
214*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.