Η επικοινωνιακή στρατηγική πολιτιστικών οργανισμών απέναντι στο παιδικό και νεανικό κοινό. Συγκριτική ανάλυση παραδειγμάτων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2017 (EL)
Η επικοινωνιακή στρατηγική πολιτιστικών οργανισμών απέναντι στο παιδικό και νεανικό κοινό. Συγκριτική ανάλυση παραδειγμάτων.

ΒΑΡΕΛΤΖΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΜΠΑΛΤΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΥΛΩΝΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ 13, ΠΙΝΑΚΕΣ 2
Η εργασία πραγματεύεται την επικοινωνιακή πολιτική των ελληνικών πολιτιστικών οργανισμών όσον αφορά το παιδικό και το νεανικό κοινό. Ξεκινάει με ένα θεωρητικό μέρος και συνεχίζεται με τη μελέτη περίπτωσης δύο μουσείων τα οποία κατόπιν συγκρίνονται ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται οι σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, όπου γίνεται λόγος για την αξία της έρευνας αγοράς, ενώ παρατίθενται οι ορισμοί της αποστολής, της ταυτότητας και της στρατηγικής ενός οργανισμού, καθώς και τις συντεταγμένες της προσέλκυσης κοινού και χρηματοδότησης. Έπειτα, αναλύονται τα μέσα επικοινωνίας, ως τρόποι ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του κοινού. Στην τελευταία ενότητα του θεωρητικού πλαισίου, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη σχέση του σχολικού κοινού με τα μουσεία, ενώ δεν παραλείπεται να αναφερθεί η σύγχρονη τάση που επιβάλλει την στροφή των μουσείων στην εκπαίδευση μέσω της Τέχνης που προβάλλεται στο εκάστοτε μουσείο. Στο δεύτερο μέρος, αφού διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας, επιχειρείται συγκριτική ανάλυση δύο μουσείων: του Victoria & Albert Museum του Λονδίνου ως πρότυπου επικοινωνιακού σχεδιασμού και του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών ως δείγματος μέσου ελληνικού μουσείου με εκκολαπτόμενη και προβληματική στήριξη της επικοινωνιακής του πολιτικής. Προς αυτόν τον στόχο, αναλύονται διεξοδικά η στρατηγική, η αποστολή, ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας των παραπάνω μουσείων αναφορικά με το παιδικό και νεανικό κοινό, καθώς και η σχέση τους με το σχολικό κοινό. Κατόπιν, αναπτύσσεται μια συζήτηση όπου αποσαφηνίζεται η διαφορά μεγεθών των δύο μουσείων σε κάθε τομέα και συγκρίνεται η επικοινωνιακή τους στρατηγική, με στόχο να αποκαλυφθεί εάν τα ελληνικά μουσεία υστερούν σε κανόνες και υποδομές που αφορούν στην επικοινωνία τους με το παιδικό κοινό και κατά πόσο μπορούν να επωφεληθούν από υποδειγματικούς οργανισμούς του εξωτερικού. Στο τρίτο μέρος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας αλλά και προτάσεις για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης στον ελληνικό χώρο. Το περιεχόμενο του τρίτου αυτού μέρους βασίζεται στην πρότερη ποιοτική ανάλυση δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζουν τις αρχές της θεωρητικής μας προσέγγισης.  
The project deals with the communication policy towards children and ypung audiences, aiming at raising public awareness. It is developed in three parts. After the theoritical aprroach, a comparative study of to different museums is done in order to find the correct way to develop young audience in the greek museums. In the first part, the subject dealt with is a theoretical approach to the basic principles of the communication policy. Then, we point out the means of communication with the aim to approch the audience in discuss and make it participate to events. Lastly, we investigate the relation between museums and schools, so that museums become an alternative educational process. In the second part, we analyse the communication policy of Victoria & Albert Museum as a leader in the field of cultural organisations and the one of the Arcaeological Museum of Thiva, a typical greek museum trying to develop its young audience, especially by not located in Athens. After that, we compare them in order to find whereas greek museums are sufficient or have to revalue their communication skills. In the third part, we develop the conclusion of the research and we express some recommendations, based on the data of the previous qualitive analysis.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΝΕΟΙ
ΜΟΥΣΕΙΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:38:59Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

89
2
37



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.