APPLICATION OF QUALITY CONTROL TOOLS AND METHODS IN AN ACCREDITED WATER QUALITY CONTROL LABORATORY

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ISO 17025 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
APPLICATION OF QUALITY CONTROL TOOLS AND METHODS IN AN ACCREDITED WATER QUALITY CONTROL LABORATORY

ΚΑΓΙΑΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΖΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΑΡΑΣ, ΤΡΥΦΩΝ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται εφαρμογή στατιστικών εργαλείων και μεθόδων στην επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων που προέρχονται από το διαπιστευμένο εργαστήριο γενικών χημικών αναλύσεων νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Σύμφωνα με το ISO 17025, κάθε εργαστήριο δοκιμών πρέπει να καθιερώνει και να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας για να ελέγχει το επίπεδο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που εκδίδει για τις δοκιμές που διεξάγονται σε αυτό. Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας περιλαμβάνει τη συμμετοχή του εργαστηρίου σε κατάλληλα προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων ή δοκιμών ικανότητας. Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας στηρίζεται στην ανάλυση δειγμάτων ελέγχου παράλληλα με την ανάλυση των αγνώστων δειγμάτων με στόχο το εργαστήριο να παρακολουθεί/αξιολογεί την αναλυτική ικανότητά του από μέρα σε μέρα ή από σειρά σε σειρά δειγμάτων. Τα δεδομένα από τα δείγματα ποιοτικού ελέγχου χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων τύπων διαγραμμάτων ελέγχου που αποβλέπουν στην παρακολούθηση των υφιστάμενων μετρητικών διεργασιών. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις από κάποια προκαθορισμένα όρια, αυτές θα πρέπει να οδηγούν σε διερεύνηση του προβλήματος και πιθανή μη αποδέσμευση των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Στην παρούσα μελέτη διενεργείται ανασκόπηση και αξιολόγηση του προγράμματος εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του υπό μελέτη χημικού εργαστηρίου. Διερευνάται αν είναι «κατάλληλο για τη σκοπούμενη χρήση» ή αν υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης που θα οδηγούσαν σε πιο έγκαιρη επισήμανση των ειδικών αιτίων που μπορεί να εισέλθουν στις μετρητικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα, σε λιγότερους λάθος συναγερμούς, σε μικρότερη κατανάλωση ανθρωπίνων και υλικών πόρων. Σκοπός της εργασίας είναι η κριτική αποτίμηση της χρήσης του κάθε τύπου διαγράμματος ελέγχου στις εφαρμοζόμενες μετρητικές διεργασίες καθώς και όλων των παραγόντων που υπεισέρχονται σε ένα πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου: τύπος του δείγματος ποιοτικού ελέγχου, όρια ελέγχου, συχνότητα ελέγχου. Για το σκοπό αυτό γίνεται εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων στατιστικής σε δεδομένα που αφορούν τον Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας του εργαστηρίου για τρεις επιλεγμένες μεθόδους. Παρουσιάζονται επίσης τρόποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το εργαστήριο για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα που προκύπτουν συχνά κατά τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων από χημικές διεργασίες όπως η μη κανονικότητα και η αυτοσυσχέτιση. Μέσα από τη μελέτη αυτών των περιπτώσεων συμπεραίνεται ο υψηλός βαθμός επίδοσης του εργαστηρίου ενώ αναδεικνύονται ευκαιρίες βελτίωσης του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. Επιβεβαιώνεται επίσης η χρησιμότητα των στατιστικών μεθόδων στη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου.
Περιέχει : πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες.
In this thesis, statistical tools and methods are applied to the treatment of analytical data from an accredited laboratory of EYDAP which performs general chemical analysis. According to ISO / IEC 17025, each laboratory must establish and implement quality control procedures to check the level of validity of the results it produces for the tests carried out in it. The external quality control includes the participation of the laboratory in appropriate programs of interlaboratory comparisons or proficiency testing programs. Internal quality control is based on the analysis of control samples in parallel with the analysis of unknown samples in order for the laboratory to monitor / evaluate its analytical capacity from day to day or from series to a series of samples. Data from the quality control samples are used to construct various types of control charts designed to monitor existing metering processes. If deviations from some predetermined limits are observed, these should lead to an investigation of the problem and possible non-release of the test results. This study reviews and evaluates the internal quality control program of the chemical laboratory under study. It is investigated whether it is "fit for purpose" or if there are possibilities for improvement that would lead to a more timely identification of the specific causes that may enter the metering processes taking place, fewer false alarms, less consumption of human and material resources. The aim of this thesis is to critically evaluate the use of each type of control chart in the applied measurement processes as well as all the factors involved in an internal quality control program: type of quality control sample, control limits, control frequency. For this purpose, statistical tools and methods are applied to data concerning the Laboratory Internal Quality Control for three selected methods. There are also ways that can be used by the laboratory to overcome some problems that often arise during statistical processing of data from chemical processes such as non-normality and autocorrelation. The study of these cases concludes the laboratory's high degree of performance while highlighting opportunities to improve its internal quality control program. It also confirms the usefulness of statistical methods in assuring the quality of the results of the accredited laboratory.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ιnternal quality control
Εργαστήριο ελέγχου ποιότητας νερού
Process capacity analysis
Διαγράμματα ελέγχου
Control charts
Ανάλυση ικανότητας διεργασίας
Water quality control laboratory
Αυτοσυσχέτιση δεδομένων
Autocorrelation of data
Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-09T07:39:28Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

220
4
39*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.