Mediengestütztes Lehren und Lernen nach dem Gemeinsamen Rahmencurriculum für den Fremdsprachunterricht in Griechenland

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Mediengestütztes Lehren und Lernen nach dem Gemeinsamen Rahmencurriculum für den Fremdsprachunterricht in Griechenland

ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Prof. Dr. Wiedenmayer, Dafni
Pr. Dr. Wiedenmayer, Dafni
Pr. Dr. Σταφυλίδου, Γεωργία

Περιέχει πίνακες, διαγράμματα εικόνες και φωτογραφίες
Το θέμα αυτής της εργασίας είναι η εφαρμογή των νέων ψηφιακών μέσων στο μάθημα της ξένης Γλώσσας. Στην σημερινή εποχή ο κόσμος των ψηφιακών μέσων παίρνει πολύπλευρες διαστάσεις. Πολλές νέες ηλεκτρονικές συσκευές και εφαρμογές έχουν εδραιωθεί και το Διαδίκτυο έχει γίνει πλέον για τους περισσότερους ανθρώπους μέρος της καθημερινής τους ζωής. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ερευνηθούν τα ψηφιακά μέσα και η παιδαγωγική τους σημασία από την πλευρά της οργάνωσης ενός σχεδίου μαθήματος, διότι όλο και πιο συχνά εντάσσονται στην μαθησιακή διαδικασία. Είναι σημαντικό να μάθουμε να τα χειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το διαδίκτυο και τις αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρμογές μέσω νέων διδακτικών τεχνικών, οι οποίες θα προσφέρουν στο σχολείο παιδαγωγική υπεραξία. Στην αρχή του θεωρητικού μέρους ασχολούμαι με τις ήδη γνωστές θεωρίες μάθησης του Μπεχαβιορισμού, Γνωστικισμού και Κονστρουκτιβισμού στα θεμέλια των οποίων μπορεί να βασιστεί και να αναπτυχθεί μια νέα μορφή μαθήματος . Εν συνεχεία εξηγείται ο όρος «Μέσο διδασκαλίας» και ακολουθεί μια περιγραφή των διάφορων ψηφιακών μέσων, που εφαρμόστηκαν στην τάξη. Παράλληλα τονίζονται τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας εφαρμογής. Επιπλέον παρουσιάζεται το πλαίσιο σπουδών ξένων Γλωσσών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο υποστηρίζει την ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στο σχολείο και αξιώνει ρυθμίσεις, ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για να χρησιμοποιηθεί η δυναμική και η υψηλή παραδοχή των ψηφιακών μέσων στην μάθηση. Επιπροσθέτως περιγράφονται νέες μορφές μαθησιακής διαδικασίας, το Blended Learning, E- Learning και Informelles Lernen σύμφωνα με τα οποία εφαρμόζονται τα νέα ψηφιακά μέσα στο μάθημα των ξένων γλωσσών. Τέλος ασχολούμαι με τις ικανότητες και τις δεξιότητες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στο μάθημα των ξένων γλωσσών και αναδεικνύω την τεχνολογική δεξιότητα , η οποία προσφέρει την μοναδική ευκαιρία στην καθημερινότητα του μαθήματος να συνδέει σκόπιμα τον κόσμο του μαθητή με την διδακτική αντιμετώπιση του δασκάλου στην εκμάθηση της γλώσσας, έτσι ώστε να υποστηρίζονται σε ατομικό επίπεδο οι μαθητές και να είναι ικανοί να μαθαίνουν αυτόνομα. Στόχος του πρακτικού μέρους είναι η ανάπτυξη ενός σεναρίου στις αρχές του Blended Learning καθώς και έρευνα κατά πόσο μπορούν στην πράξη να είναι αποτελεσματικά και προσαρμοσμένα στο μάθημα τα ψηφιακά μέσα . Πριν και αμέσως μετά την διαδικασία του μαθήματος διεξάγονται έρευνες σε μορφή ερωτηματολογίου, με σκοπό να αξιολογηθεί η διαδικασία του μαθήματος τόσο από τους ίδιους τους μαθητές όσο και από τον καθηγητή. Επιπλέον γίνεται μία απόπειρα μέτρησης των δεξιοτήτων των μαθητών με την βοήθεια μίας βαθμολογικής κλίμακας με σκοπό να εξαχθεί ο βαθμός καταλληλότητας των ψηφιακών μέσων στο μάθημα. Το συμπέρασμα αυτής της εργασίας πηγάζει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και της βαθμολόγησης της επίδοσης των μαθητών καθώς και από τις προσωπικές μου παρατηρήσεις.
Das Thema dieser Arbeit ist der Einsatz der neuen Medien im Fremdsprachunterricht. Heutzutage ist die digitale Medienwelt sehr vielseitig geworden. Viele neue Geräte und Anwendungen haben sich etabliert und das Internet ist inzwischen für die meisten Menschen Teil des täglichen Lebens geworden. Ziel dieser Arbeit ist die digitalen Medien und ihre pädagogische Bedeutung aus der Sicht der Unterrichtsorganisation betrachtet zu werden, denn sie sind immer häufiger in den Lernprozess integriert. Wichtig ist also den Umgang damit zu lernen, wie man das Internet und die entsprechenden Web-Werkzeuge durch neue didaktische Techniken einsetzen kann, sodass es einen pädagogischen Mehrwert in der Schule gibt. Am Anfang des theoretischen Teils beschäftige ich mich mit den schon bekannten Lerntheorien von Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus, auf deren Grundlagen man eine ganz neue Form von Unterricht basieren und entwickeln kann. Dann wird der Begriff „Medium“ erklärt und befolgt eine Beschreibung der verschiedenen im Unterricht verwendeten digitalen Medien. Die Vor- und Nachteile des Einsatzes von digitalen Medien werden parallel betont. Zunächst stehen im Vordergrund die Richtlinien des Gemeinsamen Rahmencurriculums für die Fremdsprachen, die den Einsatz der digitalen Medien in der Schule unterstützen, indem bestimmte Einrichtungen gefordert werden, innovative Ansätze zu entwickeln, um das Potenzial sowie die hohe Akzeptanz der digitalen Medien in Lernumgebung zu nutzen. Dann werden neue Lernprozesse vom Unterricht beschrieben, wie E- Learning, Blended Learning und Informelles Lernen, nach denen die neuen Medien in Fremdsprachunterricht eingesetzt werden. Zum Schluss befasse ich mich mit den Fertigkeiten und Kompetenzen, die eine sehr wichtige Rolle im Fremdsprachunterricht spielen und hebe ich die Medienkompetenz hervor, die die einmalige Chance in dem Unterrichtsalltag bietet, die Lebenswelten der Lernenden auf sinnvolle Weise mit dem didaktischen Herangehen an das Sprachlernen der Lehrer zu verknüpfen, damit die Schüler individueller gefördert werden können und befähigt werden selbstgesteuert zu lernen. Ziel des praktischen Teils ist die Entwicklung eines Blended Learning Szenarios und die Untersuchung, wie effektiv und angepasst an Unterrichtspraxis die digitalen Medien sein können. Vor und nach dem Unterrichtsverlauf werden Umfragen und Fragenbogen erfasst, damit die Unterrichtsdurchführung sowohl von Schülern aus als auch vom Lehrer selbst bewertet wird. Außerdem wird mithilfe eines Evaluationsrasters versucht, alle Kompetenzen zu messen, damit sich der Grad der Angemessenheit der digitalen Medien an den Unterricht ergibt. Die Schlussfolgerung dieser Arbeit wird durch die Auswertung von Ergebnissen der Umfragen und durch die Benotung der Leistung der Lernenden und meine Beobachtung gezogen werden.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Medien

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-09T07:41:54Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
5
72*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.