Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής Τραπεζικής και η σημασία της στη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The development of electronic banking and its importance in the operation of banks
Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής Τραπεζικής και η σημασία της στη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων

Μπίκης, Κωνσταντίνος

Κύρτσου, Αικατερίνη
Σιώκης, Φώτιος

0
This study attempts to describe the general form of e-banking and the opportunities that it offers, as well as, the advantages and disadvantages of e-banking for both clients-companies and for the banks themselves. Also, the technological dangers of e-banking are presented and what security measures exist so that customers, companies, banks can get protected in the effective process of their transactions so that the threat of hackers is avoided. Also, it will be presented what is the importance of e-banking towards the bank institutions. Finally, conclusions will be presented for the contribution of e-banking in the bank sector and how it estimated to be the development of e-banking in the future.
Η εργασία αυτή επιχειρεί να περιγράψει την γενικότερη μορφή της ηλεκτρονικής τραπεζικής και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής τραπεζικής τόσο για τους ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες όσο και για τις ίδιες τις τράπεζες. Επίσης, παρουσιάζονται οι τεχνολογικοί κίνδυνοι της ηλεκτρονικής τραπεζικής, και τι μέτρα ασφάλειας υπάρχουν ώστε να προστατεύονται οι πελάτες, οι εταιρείες και οι τράπεζες στην αποτελεσματική διευθέτηση των συναλλαγών τους ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο εισβολής χάκερ. Επίσης, θα παρουσιαστεί η σημασία της ηλεκτρονικής τραπεζικής για τα τραπεζικά ιδρύματα. Τέλος θα παρουσιαστούν συμπεράσματα για την συνεισφορά της ηλεκτρονικής τραπεζικής στον τραπεζικό κλάδο και πως προβλέπεται να είναι η εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής στο μέλλον.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

e-banking
ηλεκτρονική τραπεζική

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-09T07:56:44Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
13
49*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.