Κοινωνικές, συναισθηματικές και γλωσσικές δεξιότητες ενός μαθητή με σύνδρομο Asperger: μια μελέτη περίπτωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Social, emotional and linguistic skill of a student with Asperger syndrome: a case study
Κοινωνικές, συναισθηματικές και γλωσσικές δεξιότητες ενός μαθητή με σύνδρομο Asperger: μια μελέτη περίπτωσης

Γκεβρέκη, Κυριακή

Πετρογιάννης, Κωνσταντίνος
Διακογιώργη, Κλεοπάτρα
Κακκανά, Δόμνα

The present study concerns the case of a 14-year old boy, in the second grade of a junior high school, who was diagnosed having the Asperger syndrome. Specifically, his skills in comprehending and producing written composition as well as in spelling correctly and comprehending metaphors in speech were investigated through his participation in various projects. In addition, there was an investigation on his ability in perceiving different emotions and empathy. Finally, his socializing skills were also investigated, while there was an attempt to correlate (them) all those skills with his behavior within the classroom. In this way we highlight (determine) the difficulties and the abilities of the specific boy diagnosed with Asperger syndrome, who attends a typical Greek school of secondary, high-school education. The results of the present study showed a plethora of the boy’s weaknesses but also points in which there was no essential difference from children of his age without Asperger syndrome, while special skills were revealed in his spelling abilities. Despite the boy’s socializing characteristics are in agreement with what is reported in the literature, his skills in language and in perceiving emotions do not correlate with the overall picture we have for the Asperger children. Although the findings of this study concern one specific child, they show the complexity and the multi-dimensional feature of this syndrome, which is not yet sufficiently investigated.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Η παρούσα εργασία είναι μελέτης περίπτωσης ενός αγοριού 14 ετών, μαθητή στην 2η τάξη ενός γενικού γυμνασίου, διεγνωσμένου με σύνδρομο Asperger. Πιο συγκεκριμένα μέσα από τη χρήση διαφορετικών έργων, διερευνήθηκαν οι δεξιότητές του στην κατανόηση και την παραγωγή του γραπτού λόγου, την ορθογραφημένη γραφή και την κατανόηση του μεταφορικού λόγου. Επιπλέον, διερευνήθηκε η ικανότητα του παιδιού αυτού αναγνώρισης διαφορετικών συναισθημάτων και ενσυναίσθησης. Τέλος, μελετήθηκαν οι κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού ενώ επιχειρήθηκε η σύνδεση με τη συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην τάξη. Με τον τρόπο αυτό επισημαίνονται οι δυσκολίες και οι δυνατότητες του υπό μελέτη παιδιού, διαγνωσμένο με σύνδρομο Αsperger, που φοιτά σε ένα κανονικό ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έφεραν στην επιφάνεια ένα σύνολο αδυναμιών αλλά και σημείων όπου δε φάνηκε κάποια σημαντική διαφοροποίηση από τα παιδιά χωρίς Αsperger, ενώ ιδιαίτερες φάνηκαν να είναι οι ικανότητές του στην ορθογραφημένη γραφή. Ενώ τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη παιδιού συμφωνούν με τα βιβλιογραφικά ευρήματα οι δεξιότητές του στη γλώσσα και στη διάκριση των συναισθημάτων, δεν συνάδουν με την εικόνα που έχουμε για τα παιδιά με Αsperger. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας παρότι αφορούν ένα μόνο παιδί δείχνουν την πολυπλοκότητα και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του συνδρόμου που ακόμα δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κοινωνικές δεξιότητες και Social skills
Σύνδρομο Αsperger και Asperger syndrome
Μελέτη περίπτωσης και Case study
Γλωσσικές δεξιότητες και Language skills

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T08:07:47Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
5
141*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.