Ο ρόλος της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων σε μία σχολική μονάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The role of communication between involved in a school unit
Ο ρόλος της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων σε μία σχολική μονάδα

Ζλάτη, Αικατερίνη

Ζαμπέτα, Εύη
Αθανασίου, Νικόλαος

The continuous flow of information, increasing the daily mission of the directives of the Ministry of Education to the directors of schools concerning educational and teaching issues, the rapid developments of society and technologies necessitate communication between those involved in the educational process. This paper explores the role of communication between the director and teachers to the effective operation of a school unit. For the conduct of this quantitative research involved 67 teachers including 39 men and 28 women. The participants engaged in two professional schools (EDU. L.) in Rhodes. The aim is to explore their views and be reflected in self-complementary questionnaires the mean values and standard deviations of the values of variables questionnaire. The effective functioning of a school unit associated with the communication between the director and teachers. The views of teachers are expressed in degrees of the five-point scale Likert of all until too and highlight the importance of the director as a positive school climate forming factor, promote positive relationships between the director and teachers, the positive school climate and the creation an effective communication between them. From the survey results highlighted the importance of communication between the director and teachers to the efficient operation of the school, the communication skills of the director about his intense interest in personal issues of education on training and sick leave for problems faced in the exercise of their educational work, for behavioral problems and students' progress issues, to resolve disputes between the teachers and the organization and operation of the school. The downward communication as directed by the director with the timely updating of official directives on didactic and pedagogical issues related largely to the effective communication between them. Similarly, the upward and personal form of communication between teacher and director for behavioral issues and progress related to the effective communication between them. The formation of a collaborative and positive school climate, and the awarding of cooperative activities strengthens communication between the teachers and the director and the effective functioning of the school. The effective functioning of a school unit is hampered by the reluctance of teachers to shape a common vision and initiatives to implement innovative actions. In conclusion, to achieve effective communication between teachers and director associated with the response of teachers to the director messages and vice versa, and it appears from the interaction between them during the meetings of the teachers' association, with the personal touch and the spoken word.
Η συνεχόμενη ροή των πληροφοριών, η καθημερινά αυξανόμενη αποστολή των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας στους διευθυντές των σχολικών μονάδων σχετικών με παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα, οι ραγδαίες εξελίξεις της κοινωνίας και των τεχνολογιών καθιστούν απαραίτητη την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα εργασία διερευνά το ρόλο της επικοινωνίας μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Για τη διεξαγωγή της παρούσας ποσοτικής έρευνας συμμετείχαν 67 εκπαιδευτικοί μεταξύ των οποίων 39 άνδρες και 28 γυναίκες. Οι συμμετέχοντες απασχολούνται σε δύο επαγγελματικές σχολικές μονάδες (ΕΠΑ. Λ) στο νησί της Ρόδου. Σκοπός είναι να διερευνηθούν οι απόψεις τους και να αποτυπωθούν σε αυτο-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τιμών των μεταβλητών του ερωτηματολογίου. Η εύρυθμη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας σχετίζεται με την επικοινωνία μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών εκφράζονται σε βαθμούς της πεντάβαθμης κλίμακας Likert από καθόλου μέχρι πάρα πολύ και αναδεικνύουν τη μεγάλη σημασία του διευθυντή ως παράγοντα διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος, την προώθηση των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών, την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος και τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή σχετικά με το έντονο ενδιαφέρον του για προσωπικά ζητήματα των εκπαιδευτικών σχετικά με εκπαιδευτικές και αναρρωτικές άδειες, για προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου, για προβλήματα συμπεριφοράς και ζητήματα προόδου των μαθητών, για την επίλυση διαφορών μεταξύ των εκπαιδευτικών και για την οργάνωση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η καθοδική μορφή επικοινωνίας που κατευθύνεται από τον διευθυντή με την έγκαιρη ενημέρωση των επίσημων οδηγιών σχετικών με διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους. Παρομοίως, η ανοδική και προσωπική μορφή επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή για ζητήματα συμπεριφοράς και προόδου σχετίζεται με την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους. Η διαμόρφωση ενός συνεργατικού και θετικού σχολικού κλίματος, και η ανάθεση συνεργατικών δραστηριοτήτων ενδυναμώνει την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή και την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας παρεμποδίζεται από την απροθυμία των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. Συμπερασματικά, η επίτευξη της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή σχετίζεται με την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στα μηνύματα του διευθυντή και το αντίστροφο, και διαφαίνεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους κατά τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, με την προσωπική επαφή και τον προφορικό λόγο.
Περιέχει: πίνακες,γραφήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

επικοινωνιακές δεξιότητες - communication skills
αποτελεσματική λειτουργία - effective functioningg
επικοινωνιακός εκπαιδευτικός - communicative teacher
σχολική μονάδα - school unit
σχολικό κλίμα - shcool climate
αποτελεσματικός διευθυντής - effective manager
αλληλεπίδραση - interaction
διαπροσωπικές σχέσεις - interpersonal relatioships
επικοινωνία - communication
εμπόδια επικοινωνίας - communication barriers

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T08:34:53Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

34
3
97*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.