Investigation of the perceptions and educational needs of Primary Education teachers who work with refugee students in general school.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΖΕΠ1, ΖΕΠ2, ΔΥΕΠ)
Investigation of the perceptions and educational needs of Primary Education teachers who work with refugee students in general school.

Μαρούλη, Ελπινίκη

Μάγος, Κωνσταντίνος
Παπαστεφανάκη, Σοφία

Πίνακες 2, διαγράμματα 6
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών που εργάζονται από τον Οκτώβριο του 2016 σε Δομές Εκπαίδευσης ΖΕΠ1, ΖΕΠ2 και ΔΥΕΠ προσφύγων μαθητών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Α’, Γ’ και Δ’ Δ/νσεων Αθήνας. Επιλέχτηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε τριγωνισμός (τριγωνοποίηση δεδομένων). Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε βολική δειγματοληψία ή δειγματοληψία σκοπιμότητας και χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνάς μας. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες της έρευνάς μας ήταν 16 εκπαιδευτικοί, νεαρά άτομα του κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων, 4 από τους οποίους είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και 12 είναι αναπληρωτές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί από τις σπουδές τους και την ως τώρα εμπειρία τους δεν αισθάνονται αποτελεσματικοί για να εκπαιδεύσουν τους πρόσφυγες μαθητές τους. Προκειμένου να ανταποκριθούν στο πολυσύνθετο έργο τους, έχουν ανάγκη να επιμορφωθούν σε θέματα κουλτούρας, πολιτισμού, εκπαιδευτικών συστημάτων και γλώσσας από τα οποία προέρχονται οι μαθητές τους. Ακόμα δεν γνωρίζουν πώς να διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα και για την ενίσχυση και υποστήριξη των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να υποστηριχτούν σε θέματα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Από την άλλη μεριά όμως, το έμπρακτο ενδιαφέρον που έδειξαν για την προσφυγική εμπειρία και τα βιώματα των μαθητών τους, το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που δημιούργησαν, απέδειξε την αναδυόμενη διαπολιτισμική ικανότητά τους, η οποία πρέπει να ενισχυθεί μέσα από κατάλληλες επιμορφώσεις βασισμένες στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η σχολική τάξη και το σχολείο αποδεικνύεται ο χώρος που μπορεί να προσφέρει το αίσθημα του ανήκειν στους πρόσφυγες μαθητές του, μέσα σε ένα γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, που συνεχώς αλλάζει.
The purpose of this study is to investigate the perceptions and educational needs of teachers who have been working since October 2016 in Areas of Educational Priority1, Areas of Educational Priority2 and Refugee Training Support Structures pupils in elementary schools of Primary Administrative headquarters Education of A, C and D Athens. A qualitative methodological approach was chosen, in which triangulation (triangulation of data) took place. Specifically, convenient sampling or feasibility sampling was applied and the semi-structured interview was used to collect our survey data. More specifically, the participants of our survey were 16 teachers from the PE70-Teachers sector, 4 of whom are permanent teachers and 12 are substitutes. Data processing has shown that most of the participating teachers from their studies and their experience so far do not feel effective to train their refugee students. In order to respond to their complex work, they need to be trained on issues of civilization, culture, education systems and language from which their students come from. They still do not know how to teach Greek as a second foreign language and to support and support students, teachers need to be supported in matters of psychology, counseling and psychosocial support. On the other hand, the practical interest they have shown in the refugee experience and the experiences of their students, the supportive educational environment they have created, has demonstrated their emerging intercultural competence, which must be enhanced through appropriate training based on the principles of Education Adult. School class and school prove the place that can bring a sense of belonging to its refugee students within a more general social, political and cultural context that is constantly changing.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Training needs
Το προσφυγικό τραύμα
Επιμορφωτικές ανάγκες
Adult education
Αντιλήψεις
Education of refugee students in elementary school
Perceptions
Εκπαίδευση προσφύγων μαθητών/τριών στο δημοτικό σχολείο
Εκπαίδευση ενηλίκων
Teacher training for Primary Education
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
The refugee trauma

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T08:38:15Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

79
2
270*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.