Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΩΤΙΑΔΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Strategic programming-planning can improve the function of school organizations. However, there are a number of problems concerning the centrality of the Greek educational system, as well as the bureaucratic management model of schools, which prevent the effective implementation of strategic programming-planning. In addition, schools of vocational education are subjected to additional problems. In this context, the question that is raised concerns to whether strategic programming-planning can help in the improvement of these school units. The purpose of this research is to explore the views of both principals and teachers of secondary vocational education on strategic programming-planning and school leadership, and how these concepts can drastically help in the improvement of the school unit. The research was carried out by the mixed method approach, through a questionnaire to 80 school principals and teachers and through interviews with two principals in vocational schools in the prefecture of Florina. The results of the research confirmed the problems of vocational education schools, and the fact that the management model used, the educational administration, leads to a small extent to the overall development of the pupils while at the same time it does not correspond to the needs of the local community and the students. At the same time, it was found that strategic programming-planning is implemented to a large extent in vocational education schools, but more effort is needed to implement the monitoring and evaluation functions, as well as the functions of evaluation and exploitation of findings, to produce policy guidelines for the future. A change in the management model, with greater openness to the local community, is also necessary.
Ο στρατηγικός προγραμματισμός μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών οργανισμών. Ωστόσο, αρκετά είναι τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με κυριότερο τον συγκεντρωτικό του χαρακτήρα, αλλά και το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης, που εμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του στρατηγικού προγραμματισμού. Επίσης, οι σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης διέπονται από επιπρόσθετα προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί ο στρατηγικός προγραμματισμός να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας αυτών των μονάδων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με τον στρατηγικό προγραμματισμό και την ηγεσία των σχολικών μονάδων, καθώς και πώς οι έννοιες αυτές μπορούν να βοηθήσουν δραστικά στη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Η έρευνα διεξήχθη με τη μικτή μέθοδο, με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε 80 διευθυντές και εκπαιδευτικούς και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε 2 διευθυντές σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Νομό Φλώρινας. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και πως το μοντέλο διοίκησης που χρησιμοποιείται, η εκπαιδευτική διοίκηση, οδηγεί σε μικρό βαθμό στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, ενώ παράλληλα δεν απαντά σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των μαθητών. Παράλληλα, βρέθηκε πως ο στρατηγικός προγραμματισμός εφαρμόζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό στις σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για την εφαρμογή των λειτουργιών του ελέγχου και της αξιολόγησης, καθώς και της αξιολόγησης και αξιοποίησης των ευρημάτων, προς την παραγωγή κατευθύνσεων πολιτικής για το μέλλον. Επίσης, χρειάζεται αλλαγή του μοντέλου διοίκησης, με μεγαλύτερο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

στρατηγικός προγραμματισμός, σχολικές μονάδες, επαγγελματική εκπαίδευση, διοίκηση, ηγεσία, Νομός Φλώρινας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T08:39:00Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
26
104*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.