Οι πεποιθήσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την αυτο-αποτελεσματικότητά τους ως παράμετροι σχεδιασμού ενός επιμορφωτικού προγράμματος για την επαγγελματική τους ανάπτυξη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Primary education teachers' beliefs about differentiated instruction and their self-efficacy as parameters for planning a further training program for their professional development
Οι πεποιθήσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την αυτο-αποτελεσματικότητά τους ως παράμετροι σχεδιασμού ενός επιμορφωτικού προγράμματος για την επαγγελματική τους ανάπτυξη

Κουτσουράκη, Στυλιανή

Γιώτη, Λαμπρίνα
Γιαννακοπούλου , Ελένη

Differentiated instruction is the contemporary instructional proposal that can reconstruct the traditional classroom by including all students with varied competencies, interests and learning profiles and could effectively manage the growing heterogeneity of the student population. It is a difficult task for teachers because it requires a different way of thinking about the curriculum and teaching. Experience and research highlight the need for professional development, systematic and consistent teacher support, which is expected to maximize their efforts to manage pupils' diversity. This research study investigated factors related to teachers that can contribute to the planning of an effective program considering their professional development in the field of differentiated instruction, a field of teachers’ education that has not been adequately studied in Greece. The researcher provided a questionnaire to primary education teachers, which recorded their perceptios on differentiated teaching, their self-efficacy beliefs and their needs in order to use differentiated teaching strategies and respond to the different profiles of their pupils. The sample of the study consisted of 151 primary education teachers originating from Crete and Attica. Among the most important conclusions the following are included: teachers are very positive towards the basic principles and assumptions of differentiated teaching and have also a positive view about their self-efficacy. They emphasize the need for further training and professional development and in-school support for its implementation. It turns out that a professional development program should primarily aim at enhancing their self-efficacy. In addition to providing knowledge, it must also include sections of implementation, supervision and feedback. Priority should be given to the younger and less experienced educators. Finally, the content should include issues of teaching planning and organization and classroom management, with parallel actions of in-school support during the application of differentiated practices.
Περιέχει 14 πίνακες
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας συνιστά τη σύγχρονη διδακτική πρόταση που μπορεί να αναδομήσει την παραδοσιακή τάξη συμπεριλαμβάνοντας όλους τους μαθητές με ποικίλες ικανότητες, ενδιαφέροντα και μαθησιακά προφίλ και να διαχειριστεί αποτελεσματικά την αυξανόμενη ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού. Αποτελεί ένα δύσκολο έργο για τους εκπαιδευτικούς επειδή απαιτεί έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για το πρόγραμμα σπουδών και τη διδασκαλία. Από την εμπειρία και την έρευνα αναδεικνύεται η ανάγκη επαγγελματικής ανάπτυξης, συστηματικής και συνεπούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών, η οποία αναμένεται να μεγιστοποιήσει τις προσπάθειές τους για τη διαχείριση της διαφορετικότητας των μαθητών. Η παρούσα εργασία διερεύνησε παράγοντες που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και μπορούν να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξής τους σε θέματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας, ένα πεδίο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Η ερευνήτρια χορήγησε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο κατέγραψε τις αντιλήψεις τους τόσο για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, όσο και για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους και τις ανάγκες τους προκειμένου να αξιοποιούν στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά προφίλ των μαθητών τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 151 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κρήτης και Αττικής. Ανάμεσα στα σημαντικότερα συμπεράσματα συγκαταλέγονται τα παρακάτω: Οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ θετικά προσκείμενοι στις βασικές αρχές και παραδοχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και έχουν θετική άποψη για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους. Διατυπώνουν με έμφαση την ανάγκη για επιμόρφωση-επαγγελματική ανάπτυξη και για ενδοσχολική υποστήριξη για την εφαρμογή της. Συνάγεται ότι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα ενδείκνυται να στοχεύσει πρωταρχικά στην ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους. Εκτός από την παροχή γνώσεων οφείλει να περιλαμβάνει και φάσεις εφαρμογής, εποπτείας και ανατροφοδότησης. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους νεότερους εκπαιδευτικούς. Στα περιεχόμενα, τέλος, πρέπει να συμπεριληφθούν θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης της διδασκαλίας και διαχείρισης της τάξης με παράλληλες δράσεις ενδοσχολικής υποστήριξης για την εφαρμογή διαφοροποιημένων πρακτικών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αυτο-αποτελεσματικότητα
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
αντιλήψεις
επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
επιμόρφωση εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-09T08:50:29Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
13
128*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)