Διευθυντής σχολικής μονάδας και Επαγγελμαική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Δυνατότητες και περιορισμοί

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
School headmaster and professional development of teachers: possibilities and restrictions
Διευθυντής σχολικής μονάδας και Επαγγελμαική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Δυνατότητες και περιορισμοί

Παπαϊωάννου, Ευδοκία

Δάρρα, Μαρία
Ζμας, Αριστοτέλης

0
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο της έννοιας «επαγγελματική ανάπτυξη», για τις εφαρμοζόμενες πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης, τα κριτήρια αποτελεσματικότητας των ενδοσχολικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και τη συμβολή του διευθυντή σχολικής μονάδας στην ενίσχυσή της. Πρόκειται για ποσοτική έρευνα που υλοποιήθηκε σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το δείγμα αποτέλεσαν 193 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών συνδέει την επαγγελματική ανάπτυξη με τη βελτίωση στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, την προσωπική ανάπτυξη και τη δια βίου επαγγελματική μάθηση. Γενική πεποίθηση είναι ότι οι ενδοσχολικές δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να δημιουργούν θετικές προϋποθέσεις για επαγγελματική ανάπτυξη, όταν ενισχύουν τη γνώση γύρω από το αντικείμενο διδασκαλίας, παρέχουν τη δυνατότητα για εφαρμογή, και οι εκπαιδευτικοί είναι ενεργοί εκπαιδευόμενοι. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικές την ανάπτυξη από τον διευθυντή υποστηρικτικού σχολικού κλίματος, τη συνεργασία και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη των αποφάσεων για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σημαντική θεωρούν, επίσης, την καλλιέργεια από τον διευθυντή υψηλών προσδοκιών μάθησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, κύριο χαρακτηριστικό της σχολικής μονάδας ως κοινότητας μάθησης. Τέλος, κρίνουν ικανοποιητική για την επαγγελματική ανάπτυξη τη συμβολή των διευθυντών των μονάδων όπου υπηρετούν με δυνατότητες, ωστόσο, περαιτέρω βελτίωσης που αφορούν στη συστηματική της επιδίωξη στο πλαίσιο του σχολικού προγραμματισμού και στην επίβλεψη των αποτελεσμάτων της.
The present study belongs aims to investigate the teachers' views on the content of the concept of "professional development", on applied professional development practices, on the effectiveness criteria of in-school development programmes, as well as on the school headmaster’s contribution in their promotion. It is a quantitative survey, carried out in secondary schools and the sample consisted of 193 Secondary Education teachers in Magnesia. The majority of teachers associate professional development with an improvement in educational work, with personal development and with lifelong learning. It is generally believed that in-school professional development activities can create positive conditions for professional development, when they enhance their knowledge on the taught subject, when they provide opportunities for implementation, and when teachers are active learners. What teachers consider important is for the headmaster to develop a supportive school atmosphere, the cooperation and the participation of teachers in the decision-making process concerning their professional development. They also consider it important for the headmaster to cultivate high learning expectations for students and teachers, a key feature of the school as a learning community. Finally, they consider the contribution of their school headmasters to be satisfactory concerning their professional development; however, it could be further improved regarding its systematic pursuit within school planning and the monitoring of its outcomes.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας, Μορφές Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Αποτελεσματικότητα, Σχολική Κουλτούρα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-09T08:54:11Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

167
2
76*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)