Ο τρόπος διοίκησης που εφαρμόζουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η σχέση του με τη διαχείριση των συγκρούσεων στο σχολείο. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2017 (EL)
Principles' management style in school units of primary education and the correlation between this and the conflict management style. Exploring the views of primary education teachers.
Ο τρόπος διοίκησης που εφαρμόζουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η σχέση του με τη διαχείριση των συγκρούσεων στο σχολείο. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Λαουλάκου, Αναστασία

Παυλινέρη, Παναγιώτα
Κουτούζης, Εμμανουήλ
Καρράς, Κωνσταντίνος

Περιέχει: 15 Πίνακες, 5 Σχήματα
The aim of this study was to investigate the views of primary education teachers of A' Piraeus region about principles' management style in school units and how it is correlated with their conflict management style. The sample was consisted of 110 primary school teachers of all provinces who work in public schools in A' Piraeus region. The researcher used a quantitive approach of research and as a research tool she used a questionnaire with closed-ended questions. The statistical processing and analysis of data shows that the type of conflicts that is more often identified in school is conflicts between students. The main causes of conflicts are the differences in perceptions, values and behavior as well as the problems in communication. It is observed that the main results of conflicts are the increase in job stress, the obstacles in communication, the pursuit of better ways of problem solving. The researcher found that principles exhibit democratic/participative style in the management of school units and manage conflicts by using the methods of collaboration, compromise and accommodation. Moreover, she found that there is a correlation between principles' management style and their conflict management style. It is possible that the conclusions drawn from the study can be used in principles’ critical reflection as well as like a milestone for the most effective conflict management strategy.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Α' Πειραιά για τον τρόπο διοίκησης που εφαρμόζουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και το πώς αυτός σχετίζεται με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις συγκρούσεις. Το δείγμα αποτέλεσαν 110 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε δημόσια σχολεία της Περιφέρειας Α' Πειραιά. Η ερευνήτρια χρησιμοποίησε ως ερευνητική μέθοδο την ποσοτική προσέγγιση και ως εργαλείο για τη μέτρηση των απόψεων των εκπαιδευτικών χρησιμοποίησε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ο πιο συχνός τύπος συγκρούσεων που εκδηλώνεται στο σχολείο είναι αυτός μεταξύ των μαθητών. Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν τις συγκρούσεις είναι οι διαφορές στις αντιλήψεις, τις αξίες και τον τρόπο συμπεριφοράς καθώς και τα προβλήματα στην επικοινωνία. Ως σημαντικότερες συνέπειες των συγκρούσεων παρουσιάζονται η αύξηση του εργασιακού άγχους και τα εμπόδια στην επικοινωνία αλλά και η αναζήτηση καλύτερων τρόπων επίλυσης των προβλημάτων. Η έρευνα βρήκε πως οι διευθυντές διοικούν τις σχολικές μονάδες κυρίως με δημοκρατικό/συμμετοχικό τρόπο και επιλύουν τις συγκρούσεις με συνεργασία, συμβιβασμό και εξομάλυνση. Επιπλέον, βρήκε ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον τρόπο διοίκησης των διευθυντών και τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για κριτικό αναστοχασμό των διευθυντών, αλλά και κατά την επιμόρφωσή τους ως σημείο αναφοράς για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

σύγκρουση
management style
conflict management
principle
διαχείρηση συγκρούσεων
διοίκηση
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
διευθυντής
primary education.
conflict

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T08:55:09Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
119
64



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.