ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’, Β’ ΚΑΙ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’, Β’ ΚΑΙ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΥΣΙΡΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΙΑΝΟΥ-ΚΥΡΓΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

0
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει πώς προβάλλονται και τι χαρακτηριστικά αποδίδονται στα φύλα στο περιεχόμενο (κείμενα, ασκήσεις και εικονογράφηση) των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Ειδικότερα, στόχος είναι να καταμετρηθεί η συχνότητα εμφάνισης των δύο φύλων στα σχολικά εγχειρίδια είτε με την ιδιότητα των δημιουργών των κειμένων είτε ως επώνυμα πρόσωπα για τα οποία γίνεται λόγος μέσα σ’ αυτά, να αναζητηθούν οι αναπαραστάσεις που αποδίδονται στα δύο φύλα μέσα στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται να δραστηριοποιούνται τα δύο φύλα στο δημόσιο κοινωνικό βίο. Αφορμή για τη διεξαγωγή της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια, μολονότι ο κοινωνικοποιητικός τους ρόλος έχει επισημανθεί από πολλούς/ πολλές επιστήμονες, σύμφωνα με προγενέστερες έρευνες, εξακολουθούν να εμπεριέχουν και συνεπώς να συντηρούν στερεοτυπικές διχοτομίες με βάση το φύλο. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε και η έρευνα, στην οποία συμμετείχα και η ίδια ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που μελέτησε μεταξύ άλλων και τα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου που διδάσκονταν το 2006. Αφενός, λοιπόν, εκείνη η σύντομη ερευνητική μου δραστηριότητα, αφετέρου η επαγγελματική μου ιδιότητα ως εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτέλεσαν το έναυσμα της εκπόνησης της παρούσας εργασίας. Η δομή της εργασίας διαρθρώνεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Στο θεωρητικό μέρος αρχικά αναπτύσσονται οι έννοιες της κοινωνικής ταυτότητας και της έμφυλης ταυτότητας ενώ στη συνέχεια αναλύεται το ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων και ειδικότερα οι ανισότητες φύλου μέσα από τον εκπαιδευτικό θεσμό. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται με συντομία συναφείς με το θέμα έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, η οποία είναι η ανάλυση περιεχομένου με τις δύο μορφές, την ποσοτική και την ποιοτική. Στη συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση των ευρημάτων με βάση τις κατηγορίες ανάλυσης που ορίστηκαν εξαρχής. Κάθε φορά που παρουσιάζονται τα ευρήματα ακολουθεί σύντομος σχολιασμός ενώ συνολικά τα συμπεράσματα και οι προτάσεις καταγράφονται στο τέλος. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι, παρά τις επιμέρους θετικές πρακτικές που εντοπίζονται στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων οι στερεοτυπικές με βάση το φύλο αναπαραστάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν.
The objective of this research is to examine how the two sexes are presented and what kind of traits are attributed to them in the context (texts, exercises and illustration) of the Modern Greek Language school textbooks of the three grades of Elementary School. More specifically, the aim is to estimate the frequency of the presentation of both sexes as the writers of the texts or as famous people in the textbooks, search for the representations that are attributed to them in the private space of their house and investigate the way the two sexes are presented to be activated in the social life. The reason for the conduct of this research was the fact that although previous researches have proven the social role of school textbooks, they still include and therefore maintain sex stereotypes. That was the conclusion drawn by the research I took part as a member of the research team of the University of Ioannina, who investigated the Modern Greek Language school textbooks of the year 2006 among other school textbooks. On the one hand, my brief investigating activity, on the other hand my professional capacity as a teacher of secondary school were the spark for the conduct of the present work. Its structure is composed of two parts, the theoretical one and the empirical one. For a start, in the theoretical part the terms of social identity and gender identity are elaborated and then the topic of social inequalities and more specifically the gender inequalities at school are presented. Through a literature review researches related to the topic, conducted nationally or internationally, are presented in short. In the research part we present the method we have used which is the content analysis in the quantitative and qualitative form. Moreover, the findings are presented according to the categories of analysis that were primarily defined. There is a brief commentary after the findings are presented and the total conclusions and suggestions are presented in the end. From the data analysis we conclude that, despite some positive practices that were detected, gender stereotypes still exist in the school textbooks.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T08:59:12Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
112
91*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)