Η χρήση των αυθεντικών υλικών στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The use of authentic material in promoting Intercultural Awareness and Sensitivity in Greek Primary Education.
Η χρήση των αυθεντικών υλικών στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τρωγάδα, Θεοδώρα

Ζορμπάς, Βασίλειος
Αθανασίου, Αλεξάνδρα

0
The purpose of this research is to investigate, whether the use of authentic materials can promote Intercultural Awareness and Sensitivity to Primary Education learners. It is based on Chen& Starosta’s (2000) Intercultural Sensitivity Questionnaire, in order to indicate learners’ change of attitude, awareness and sensitivity towards culturally diverse people, after the implementation of a series of lessons, mainly based on authentic materials. Moreover, this questionnaire has been adapted, in order to fit leaner’s needs and linguistic level, so as to be easily understood and possible comprehension problems to be avoided. Therefore, it is anticipated that the research findings will verify this dissertation’s title that authentic materials, when incorporated into school curriculum, can effectively promote and develop learners’ Intercultural Awareness and Sensitivity.
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει εάν η χρήση αυθεντικών υλικών μπορεί να προωθήσει τη διαπολιτισμική επίγνωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Βασίζεται στο ερωτηματολόγιο διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης του Chen & Starosta (2000), προκειμένου να υποδείξει την αλλαγή στάσης, επίγνωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών προς τους πολιτιστικά διαφορετικούς ανθρώπους, μετά την εφαρμογή μιας σειράς μαθημάτων βασισμένων κυρίως σε αυθεντικά υλικά. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο αυτό έχει προσαρμοστεί, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των μαθητών και στο γλωσσικό τους επίπεδο, ώστε να κατανοείται εύκολα και να αποφεύγονται τα πιθανά τους προβλήματα κατανόησης. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι τα ευρήματα της έρευνας αυτής θα επαληθεύσουν τον τίτλο της διατριβής, ότι δηλαδή, τα αυθεντικά υλικά, όταν ενσωματωθούν στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, μπορούν να προωθήσουν και να αναπτύξουν αποτελεσματικά την διαπολιτισμική επίγνωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Intercultural Competence
Questionnaire
Language
Intercultural Education
Authentic Materials
Intercultural Sensitivity
Intercultural Awareness
Quantitative Method
Intercultural Sensitivity Questionnaire
Culture

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

English

2017-09-23
2017-10-09T09:02:53Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
3
127*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)