Έρευνα της επικοινωνιακής στρατηγικής των δημόσιων βιβλιοθηκών: Η περίπτωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Research of the public librarys communication strategy: The case of the Public Central Library of Serres
Έρευνα της επικοινωνιακής στρατηγικής των δημόσιων βιβλιοθηκών: Η περίπτωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Φωστηρόπουλος, Κωνσταντίνος

Μπαλτζής, Αλέξανδρος
Μυλωνά, Ιφιγένεια

Promoting the image of a cultural organization is a strategic choice that guarantees its sustainability and growth, and the creation of a specific, recognizable cultural "branding" contributes to the overall value of a cultural organization. This research explores the communicative strategy, the means and communication methods implemented by the Central Public Library of Serres, while at the same time attempts to describe a communication and marketing strategies that will promote its cultural assets and will contribute to raising awareness and developing its audience on an organized and systematic basis. The subject of research is of particular interest in the current era of economic crisis and digital-communicative globalization for two main reasons. On the one hand, because of the educational, cultural and informational activities of public libraries, their role and their influence on local cultural development, the development of the spirit and ideas and their contribution to the lifelong learning of citizens is highlighted. On the other hand, the design and implementation of a communication strategy based on a modern communication marketing plan is a prerequisite for the effective operation and the development of a public library, the public awareness and the provision of quality cultural and educational services that will satisfy, systematically and to a large extent, the needs, desires and expectations of the public. The research carried out was based on secondary data collected from the site of the Central Public Library of Serres and from the primary data collected by means of a questionnaire handed and filled by the library public and through an interview from the library director. The proposed communication strategy model is based on data derived from the survey.
Η προώθηση της εικόνας ενός πολιτιστικού οργανισμού αποτελεί στρατηγική επιλογή που εγγυάται τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του, ενώ η δημιουργία μιας συγκεκριμένης, αναγνωρίσιμης πολιτιστικής «ταυτότητας» (branding) συνεισφέρει στη συνολική αξία του πολιτιστικού οργανισμού. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η επικοινωνιακή στρατηγική, τα μέσα επικοινωνίας και οι επικοινωνιακές δράσεις που εφαρμόζει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών , ενώ, παράλληλα, επιχειρείται να δομηθεί ένα σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής και στρατηγικής μάρκετινγκ που θα προωθεί, στοχευμένα, τα πολιτιστικά της αγαθά και θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη του κοινού της σε οργανωμένη και συστηματική βάση. Το αντικείμενο της έρευνας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης και της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης για δύο κυρίως λόγους. Αφενός, διότι μέσω των μορφωτικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και πληροφοριακών δραστηριοτήτων των δημόσιων βιβλιοθηκών αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος και η επιρροή τους στην τοπική πολιτιστική ανάπτυξη και στην εξέλιξη του πνεύματος και των ιδεών, αλλά και η συμβολή τους στη διά βίου μάθηση των πολιτών. Αφετέρου, διότι, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας επικοινωνιακής στρατηγικής βασισμένης σε ένα σύγχρονο επικοινωνιακό σχέδιο μάρκετινγκ συνιστά προϋπόθεση αποφασιστικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη μιας δημόσιας βιβλιοθήκης, την ευαισθητοποίηση και προσέλκυση του κοινού και την παροχή ποιοτικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα ικανοποιούν, συστηματικά και σε μεγάλο βαθμό, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες του κοινού. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στηρίχτηκε σε δευτερογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ιστοσελίδα της ΔΚΒΣ και σε πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν με τις μεθόδους του ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από το κοινό της βιβλιοθήκης, και της συνέντευξης από τη Δ/ντρια της βιβλιοθήκης. Το μοντέλο της επικοινωνιακής στρατηγικής που προτείνεται στηρίζεται σε στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα.
Περιέχει: Γραφήματα, Πίνακες, Σχήματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δημόσιες βιβλιοθήκες, επικοινωνιακή στρατηγική, κοινό, μάρκετινγκ.
Public libraries, communication strategy, public, marketing.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:03:59Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
158
82*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.