Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού στο Ελληνικό Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο: οι αντιλήψεις, οι πρακτικές και οι ανάγκες για ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των καθηγητών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Teaching English as a Foreign Language to first and second grade students of Greek State Primary schools; teachers' beliefs, practices and needs for in-service training.
Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού στο Ελληνικό Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο: οι αντιλήψεις, οι πρακτικές και οι ανάγκες για ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των καθηγητών.

Φράγκου, Πηνελόπη

Κοφού, Ιφιγένεια
Κανταρίδου, Ζωή

The present study seeks to investigate the beliefs and practices of EFL teachers who teach first and second grade in Greek State Primary Schools. The aim of the investigation is to uncover aspects of their teaching that are in need of in-service training as well as constraints and problems that teachers face and interfere with the successful application of Teaching English to very Young Learners (TEYL) methodologies. A presentation of the benefits of teaching EFL to very young learners is introduced, followed by an analysis of the theoretical background concerning important theories of first and second language acquisition and their implications on TEYL in Chapter 1. Chapter 2 refers to the beneficial effects of specific methods concerning the Teaching of English to very Young Learners. Chapter 3 is an in-depth analysis of the methodology adopted. A detailed description of the participants, the quantitative (questionnaire) and qualitative instruments (interviews and observations) for data collection and the procedure followed are included. The Chapter closes with a presentation of the research questions. All data derived from the questionnaire, the interviews and the observations are presented and discussed in Chapter 4, so that important conclusions, implications, and suggestions for further study are discussed in Chapter 5. The results of the specific study indicate that EFL teachers need further in-service training on ICT and drama use in the TEYL classroom. It further, sheds light on important constraints operating at the system level that interfere with the successful application of TEYL methodologies and techniques, such as lack of facilities and resources and limited support from and interaction with the authority. It is essential that educational policy makers take teachers’ needs and constraints into account so that high-quality TEYL of first and second grade of State Primary Schools is accomplished.
Contains: tables (in the main text and the appendices) and pie charts (in the appendices)
Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει τα πιστεύω και τις πρακτικές των καθηγητών Αγγλικής ως ξένης γλώσσας που διδάσκουν την πρώτη και δευτέρα δημοτικού στο Ελληνικό Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο. Σκοπός της μελέτης είναι να αποκαλύψει τις πλευρές της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που χρήζουν ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης καθώς και να φανερώσει τους περιορισμούς και τα προβλήματα που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν και εμποδίζουν την επιτυχή εφαρμογή μεθοδολογιών που αφορούν στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε πολύ μικρούς μαθητές. Αρχικά, επιχειρείται η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε πολύ μικρούς μαθητές, ενώ ακολουθεί στο Κεφάλαιο 1 μία ανάλυση των πιο σημαντικών θεωριών της μητρικής και δεύτερης γλώσσας που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο της Διδασκαλίας των Αγγλικών σε πολύ μικρούς μαθητές. Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στη θετική επίδραση συγκεκριμένων μεθόδων σχετικά με τη Διδασκαλία των Αγγλικών σε πολύ μικρούς μαθητές. Το Κεφάλαιο 3 αποτελεί μια περιγραφή της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε και περιλαμβάνει μία λεπτομερή περιγραφή του δείγματος, των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων συλλογής δεδομένων καθώς και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Το Κεφάλαιο 3 καταλήγει στην παρουσίαση των ερευνητικών ερωτημάτων. Όλα τα δεδομένα που συλλέχτηκαν από το ερωτηματολόγιο, τις συνεντεύξεις και τις παρακολουθήσεις παρουσιάζονται και αναλύονται στο Κεφάλαιο 4, έτσι ώστε να αναπτυχθούν τα πιο σημαντικά συμπεράσματα και υποδείξεις για περεταίρω μελέτες στο Κεφάλαιο 5. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής γλώσσας παρουσιάζουν ανάγκες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης κυρίως πάνω στη χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Θεατρικής Αγωγής στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Ταυτόχρονα ρίχνει φως σε σημαντικούς περιορισμούς που λειτουργούν στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος και επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνικών στην τάξη των πολύ μικρών μαθητών, όπως η έλλειψη εγκαταστάσεων και πόρων και η περιορισμένη στήριξη και αλληλεπίδραση με την εξουσία. Κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπ’ όψιν οι ανάγκες και τα προβλήματα των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικής πολιτικής, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Teaching English to Young Learners
First and second Language Acquisition theories
Primary Education
methods
tecniques
teachers' beliefs, practices, needs

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-10-09T09:15:27Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
8
208*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.