"Συνδέσεις χώρων πρασίνου και αστικών κενών στον αστικό ιστό και αλληλεπιδράσεις με τις χρήσεις γης. Η περίπτωση της ζώνης εκατέρωθεν του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής στη Ν.Ιωνία του Βόλου"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
"Connections of green spaces and urban gaps in urban fabric and interactions with land use The case of the zone on either side of the axis of the railway line in N.Ionia, Volos"
"Συνδέσεις χώρων πρασίνου και αστικών κενών στον αστικό ιστό και αλληλεπιδράσεις με τις χρήσεις γης. Η περίπτωση της ζώνης εκατέρωθεν του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής στη Ν.Ιωνία του Βόλου"

Μύρικνα, Κυριακή

Σερράος, Κωνσταντίνος
Μπουγιατιώτη, Φλώρα

Περιέχει: πίνακες, εικόνες
Οι πόλεις μετασχηματίζονται με ρυθμούς που ακλουθούν, διαχρονικά, τις οικονομικές και παραγωγικές σχέσεις της χώρας τους, τις πολιτιστικές αξίες και τις κοινωνικές ζυμώσεις, που καταγράφηκαν ιστορικά. Η ευημερία των πολιτών εξαρτάται από τους φυσικούς πόρους και τα παραγωγικά εργαλεία , που διαθέτουν και εκμεταλλεύονται, με σκοπό την αειφορία και την κοινωνική ειρήνη. Τα πολεοδομικά εργαλεία συνεισφέρουν σ’ αυτή την προσπάθεια με τον κατάλληλο σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος ώστε να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για ποιότητα ζωής. Το φυσικό περιβάλλον στον αστικό και περιαστικό ιστό αποτελεί κριτήριο για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις οικιστικές περιοχές όσον αφορά το κλίμα, την ποιότητα της ατμόσφαιρας, του εδάφους, του πόσιμου νερού και των άλλων φυσικών πόρων για παραγωγή και επιβίωση, και συνδέεται με τη σωματική και ψυχική υγεία των πολιτών. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη διαμόρφωση της ελληνικής πόλης ως ιδέα και φιλοσοφία, στο ρόλο του σχεδιασμού των ιδιωτικών και των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, διαχρονικά για την ευημερία των κατοίκων. Ιδιαίτερα, οι μετασχηματισμοί της νεοελληνικής πόλης, στα πλαίσια βίαιων αλλαγών σε διοικητικό, οικονομικό και πολιτειακό καθεστώς, που δημιούργησαν αλλαγές με την ίδια ένταση στο χώρο σε συμβολικό, αλλά και σε πραγματικό επίπεδο, με επιρροές, που φθάνουν έως και σήμερα. Ερευνάται η ποιότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού σε επίπεδο χωροθέτησης χρήσεων γης και πρόβλεψης δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου και αναψυχής. Προβάλλεται η σημασία των χώρων πρασίνου ως δίκτυο σε αστικό περιβάλλον, ανιχνεύοντας σε διεθνές επίπεδο τις μεθόδους και τα πολεοδομικά εργαλεία για το σχεδιασμό τους, προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικά, για τη λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στην πόλη, κα δια μέσου αυτών της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Εξετάζεται η παρέμβαση των τοπικών αρχών και γενικότερα της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, στην ανάπτυξη ελκυστικών παρεμβάσεων στο δομημένο και αδόμητο χώρο της πόλης και στις νέες χρήσεις, και το ρόλο, που μπορούν να διαδραματίσουν, για την ποιοτική αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων πρασίνου, ως κριτήριο ποιότητας ζωής, στις σύγχρονες συνθήκες. Ως μελέτη περίπτωσης μελετάται η σύνδεση χώρων πρασίνου και άλλων αστικών κενών σε τμήμα της Νέας Ιωνίας του Βόλου, που επηρεάζεται έμμεσα ή άμεσα από το δίκτυο της σιδηροδρομικής γραμμής. σε συνδυασμό με τον λοιπό πολεοδομικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης. Ερευνάται η περίπτωση να λειτουργήσει η σιδηροδρομική γραμμή ως άξονας ενοποίησης των διάσπαρτων θραυσμάτων πρασίνου και άλλων αστικών κενών, που δημιουργήθηκαν στην πορεία του χρόνου, και στέκουν αναποφάσιστα μεταξύ ενός πετυχημένου παρελθόντος και ενός αμφιβόλου ποιότητας μέλλοντος. Εξετάζονται τα κοινωνικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, που έχει η περιοχή μελέτης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης παρέμβασης. Από την έρευνα προκύπτουν συμπεράσματα για το γενικότερο ζήτημα των συνδέσεων χώρων πρασίνου και των αστικών κενών στον αστικό ιστό. Αναδεικνύεται η μεθοδολογία, που μπορεί να αναπτυχθεί σε ιδιαίτερα πυκνοδομημένες περιοχές, οι αλληλεπιδράσεις των χρήσεων γης, με αντιφάσεις ή συγκλίσεις που προκύπτουν. Επίσης, η συμμετοχή της κοινωνίας στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία και βελτίωση του υπαίθριου δημόσιου χώρου και των χώρων πρασίνου και οι δυσκολίες πιστής εφαρμογής των σχεδιαζόμενων μετασχηματισμών και βελτίωσης με νομοθετικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Cities are being transformed at rates that, over time, the economic and productive relations of their country, cultural values and social fermentations have been historically recorded. The well-being of citizens depends on the available natural resources they have and exploit for sustainability and social peace. Planning tools contribute to this effort by properly designing the built environment to provide the right conditions for quality of life. The natural environment in the urban and suburban fabric is a criterion for the conditions in the residential areas in terms of climate, air quality, soil, drinking water and other natural resources for production and survival, and is linked to the physical and Mental health of citizens. This paper refers to the formation of the Greek city as an idea and philosophy, to the design of private and communal spaces, in time for the well-being of the inhabitants. In particular, the transformations of the modern Greek city, in the context of violent changes in administrative, economic and state status, created changes with the same intensity in the field at symbolic as well as real level, with influences that reach to this day. It investigates the quality of urban design at the level of land use siting and provision of public spaces and green and recreation areas. Promoting the importance of green spaces as a network in the urban environment, by detecting at international level the methods and planning tools for their design in order to become effective for the functioning of the natural environment in the city and through them the quality of life of resident. The intervention of the local authorities and the involvement of the local community in general, the development of attractive interventions in the structured and unstructured area of the city and the new uses, and the role they can play for the qualitative upgrading of outdoor green areas as a criterion Quality of life, in modern conditions. As a case study, the connection of green spaces and other urban gaps in a part of Nea Ionia, Volos, which is indirectly or directly affected by the rail network network, is being studied. In conjunction with other urban planning and land uses. It is being investigated that the railway line could be used as an axis of unification of the scattered green and other urban gaps created over time, and they stand indecisively between a successful past and a dubious quality of the future. It examines the social, urban and environmental characteristics of the study area, the expected results of the proposed intervention. The survey concludes on the general issue of green space connections and urban gaps in the urban fabric. It also highlights the methodology that can be developed in particularly densely-built areas, the interactions of land use, with contradictions or convergences that arise. Also, the participation of society in taking initiatives for the protection and improvement of the open public space and green spaces and the difficulties of faithful implementation of the planned transformations and improvement through legislative and town planning arrangements.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αστικά κενά- urban gaps
δίκτυο αστικού πρασίνου-urban gulf
πράσινα μονοπάτια- green paths
ανενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο- inactive rail network

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:18:29Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
105
281*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.