Οι Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι των Εταιρειών του Κλάδου Ενέργειας. (Μελέτη Περίπτωσης Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου "ΔΕΣΦΑ" Α.Ε.)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The Financial Risks of the Sector's Energy Companies (Case Study Hellenic Gas Transmission System Operator "DESFA" S.A.)
Οι Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι των Εταιρειών του Κλάδου Ενέργειας. (Μελέτη Περίπτωσης Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου "ΔΕΣΦΑ" Α.Ε.)

ΓΚΕΛΑΜΕΡΗ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

The energy sector represents the new significant business challenge, and even more so in our country. This dissertation aims at analyzing the Hellenic Gas Transmission System Operator SA (DESFA) from a financial perspective, based on its officially published statements for financial years 2012-2016. In this study we shall present the financial risks of the energy sector’s companies inasmuch in Greek as in international reality. More particularly, the following will be mentioned: the energy sectors as well as basic economic and business data in domestic and international economies. The different types of risks faced by energy companies will also analyzed. In continuation, the financial analysis results in regard to the Hellenic Gas Transmission System Operator SA (DESFA) will be presented, as this analysis was performed by using indicators for the categories of liquidity, activity, profitability, capital structure and sustainability. Finally, the aforementioned financial analysis’ conclusions will be presented in the last unit.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΠΙΝΑΚΕΣ ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ,ΕΙΚΟΝΕΣ
Ο κλάδος της ενέργειας αποτελεί την νέα μεγάλη επιχειρηματική πρόκληση ιδιαίτερα για την χώρα μας. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιδιώκεται η χρηματοοικονομική ανάλυση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ, με βάση των επίσημων δημοσιευμένων καταστάσεών του για τις χρήσεις 2012-2016. Στην μελέτη αυτή θα παρουσιάσουμε τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους των εταιρειών του κλάδου ενέργειας τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στους τομείς ενέργειας , στα βασικά οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα στην εθνική και παγκόσμια οικονομία και αναλύονται λεπτομερώς τα διάφορα είδη κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές επιχειρήσεις . Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ, όπως πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αριθμοδεικτών των κατηγοριών ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, βιωσιμότητας και διάρθρωσης κεφαλαίων. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που προηγήθηκε .

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΔΕΣΦΑ ΑΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:19:07Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
1
108*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.