Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
THE REORGANIZATION OF GREEK COMPANIES ACCORDING TO ART.99 OF BANΚRUPTCY CODE. A CRITICAL APPROACH
Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΤΟΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Purpose : Τhis paper attempts a approach of the financial failure, an assessment of the article 99 of the Greek Bankruptcy Law. It also investigates whether a new bankruptcy law is acceptable. Methodology : The theoretical part contributes the concept of financial failure and the prospects of the insolvent enterprise. A survey was conducted in the General Register of Societies Anonymous to identify the companies that showed profitability under article 99. The last part presents an analysis of 40 questions. The questionnaire is based on the bankruptcy code of the developed countries. The survey was conducted from 13/04/2017 -12/05/2017 via questionnaire. They responded 54 people with insolvency expertise. The analysis was performed with the SPSS. Results : In Greece financial failure means business impasse. The effectiveness of the article 99 is questioned as there no companies that have recovered today. The economic and legal area is positive to a new bankruptcy code based on the law of the developed countries. Conclusions : The effectiveness of article 99 should be judged later, significant weaknesses were corrected by Law 4446/2016 which follows the bankruptcy code of developed counties. The economic and legal people accepts the new thinking of the insolvency.
Σκοπός : Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε) επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση της οικονομικής αποτυχίας, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του άρθρου 99 του ΠτΚ στην Ελληνική Οικονομία. Ερευνάται επίσης κατά πόσο είναι αποδεκτό ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο. Μεθοδολογία : Στην εργασία στο θεωρητικό μέρος, αναζητείται στην σύγχρονη αρθογραφία η έννοια της οικονομικής αποτυχίας και οι προοπτικές της επιχείρησης που βρίσκεται σε καθεστώς αφερεγγυότητας. Διεξήχθη έρευνα στο Γενικό Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών για να εντοπιστούν ποιες είναι οι επιχειρήσεις που παρουσίασαν κερδοφορία με εφαρμογή του άρθρου 99 ΠτΚ. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζεται η ανάλυση ενός ερωτηματολογίου 40 ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις αυτές βασίζονται στο πτωχευτικό δίκαιο ανεπτυγμένων κρατών. Η έρευνα διεξήχθη από 13/04/2017 έως 12/05/2017 μέσω αναρτημένου ερωτηματολογίου. Απάντησαν 54 άτομα με εμπειρία στα θέματα αφερεγγυότητας. Η ανάλυση έγινε με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. Αποτελέσματα : Στην Ελλάδα η οικονομική αποτυχία σημαίνει αδιέξοδο των επιχειρήσεων. Η αποτελεσματικότητα της εξυγίανσης αμφισβητείται καθώς δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να έχουν ανακάμψει μέχρι σήμερα. Ο οικονομικός και νομικός χώρος αντιμετωπίζει θετικά το πτωχευτικό δίκαιο των ανεπτυγμένων χωρών. Συμπέρασμα : Η αποτελεσματικότητα της εξυγίανσης θα πρέπει να κριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, σημαντικές αδυναμίες διορθώθηκαν με τον Ν.4446/2016 που ακολουθεί το δίκαιο των ανεπτυγμένων χωρών. Παρατηρείται αποδοχή των νέων αντιλήψεων.
Πίνακες Διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

insolvency
financial failure
αφερεγγυότητα
art.99
οικονομική αποτυχία
εξυγίανση
reorganization

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-09T09:20:40Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
6
317*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)