Προτιμήσεις των Ελλήνων επισκεπτών για τα "έξυπνα ξενοδοχεία" στο Ηράκλειο της Κρήτης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Greek tourist preferences for "Smart Hotels" in Iraklion of Crete
Προτιμήσεις των Ελλήνων επισκεπτών για τα "έξυπνα ξενοδοχεία" στο Ηράκλειο της Κρήτης

Μπαριτάκη, Μαρία

Αποστολάκης, Αλέξανδρος
Στεργίου, Δημήτρης
Τσάρτας, Πάρις

Περίληψη: Η ιδέα του «έξυπνου ξενοδοχείου» περιλαμβάνει τον τρόπο που οι διαχειριστές θα παρουσιάσουν ένα καινοτόμο προϊόν / υπηρεσία στους επισκέπτες, που αφενός θα εξατομικεύσει τη διαμονή τους και αφετέρου θα ενισχύει την ευαισθησία τους ως προς τη προστασία του περιβάλλοντος. Η κατευθυντήρια αρχή της παρούσας μελέτης αφορά την αποδοχή και υιοθέτηση της ιδέας των «έξυπνων ξενοδοχείων». Πεδίο έρευνας ορίστηκε το Ηράκλειο της Κρήτης που θεωρείται ένας δημοφιλής τουριστικός και πολιτιστικός προορισμός. Για το σκοπό της παρούσας εργασίας διεξήχθη πρωτογενής έρευνα και η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω της χρήσης δομημένου ερωτηματολογίου. Το μέγεθος του δείγματος είναι 500 ημεδαποί επισκέπτες στα ξενοδοχεία του Ηρακλείου της Κρήτης. Η ανάλυση των συλεχθέντων στοιχείων και των ερευνητικών υποθέσεων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Η διερεύνηση των προτιμήσεων των Ελλήνων επισκεπτών, θα οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα για την ετοιμότητα τους να αποδεχτούν και να στηρίξουν οικονομικά (willingness to pay) τις διαχειριστικές πρωτοβουλίες. Ως εκ τούτου θα εξεταστούν τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών που επιλέγουν ένα «έξυπνο ξενοδοχείο» αλλά και η σχέση τους με τις πράσινες πρακτικές ενέργειας με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι στην καθημερινότητα τους. Με τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής προσέγγισης τόσο οι ξενοδόχοι όσο και οι εκπρόσωποι της πολιτείας θα έχουν την δυνατότητα να επαναξιολογήσουν και να επαναπροσδιορίσουν την βασική μελλοντική στόχευση της ξενοδοχειακής πολιτικής που ακολουθείται προσαρμοσμένη ανά περιοχή. Η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι Έλληνες επισκέπτες είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του έξυπνου ξενοδοχείου. Ως εκ τούτου παρουσιάζουν θετική στάση να παραμείνουν σε ένα ξενοδοχείο που εφαρμόζει πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Επιπλέον οι ερωτηθέντες στην έρευνα υποστήριξαν σε ικανοποιητικό βαθμό (με θετική απόκριση) τις πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Αλλά είχαν μια συγκράτηση ή άγνοια όσο αφορά την τακτική της επαναχρησιμοποίησης λινών και κλινοσκεπασμάτων. Όσο αφορά τη πρόσθεση τους να καταβάλουν επιπλέον αντίτιμο για τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο που εφαρμόζει πράσινες πρακτικές ναι μεν παρουσίασαν θετική πρόθεση αλλά και ουδετερότητα ή ακόμα και άρνηση να δεχτούν πρόσθετη επιβάρυνση. Αυτό οφείλετε προφανώς στην μέχρι τώρα αρνητική εκτίμηση των επισκεπτών για ενέργειες ή πρωτοβουλίες που προβαίνουν οι διαχειριστές των ξενοδοχείων. Στα εμπειρικά αποτελέσματα φάνηκε ότι η ηλικία, το εισόδημα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων έπαιξαν σημαντικό ρόλο ως προς το προσδιορισμό των προτιμήσεων για τα «έξυπνα ξενοδοχεία». Λέξεις κλειδιά: Κρήτη, Έξυπνο Ξενοδοχείο, Έξυπνη Τεχνολογία, Προθυμία για Πληρωμή
Περιέχει: Πίνακες και Διαγράμματα
Abstract: The idea of "smart hotel" entails the provision of an innovative product/service to the guests that will both personalize their stay and enhances their sensitivity to the environment. The guiding principle of this study concerns the acceptance and adoption of the idea of "smart hotels". The area where the present research programme has focused was Iraklion Crete, which is considered a popular tourist and cultural destination. For the purpose of this work, primary research and data collection research methods have been utilised through a structured questionnaire. The size of the sample is 500 guests in the hotels of Heraklion, Crete. The analysis of the collected data and the research cases done using the SPSS statistical package. Exploring the preferences of Greek visitors will lead to significant conclusions about their readiness to pay and accept management initiatives. Therefore, the characteristics of the visitors who choose a "smart hotel" will be examined as well as their relationship with the green energy practices they are familiar with in their everyday life. With the results of this research approach on hand, both hoteliers, hotel managers and practitioners as well as representatives will have the opportunity to re-evaluate and redefine the basic future hotel policy targeting followed regionally. The empirical analysis has shown that Greek visitors are familiar with the notion of the smart hotel. They, therefore, have a positive attitude in staying in a hotel that practices environmentally friendly practices. In addition, survey respondents have supported (with a positive response) policies that aim to reduce energy and water consumption. However, they had a restraint or ignorance about the tactics of re-using linens and bed linen. As far as their addition is concerned, they pay an additional cost for staying in a hotel that practices green practices, although they have a positive intention but also a neutral or even a refusal to accept an extra charge. This is obviously due to the hitherto negative appreciation of visitors for actions or initiatives made by hotel managers. The empirical results showed that the age, income and educational level of the respondents played an important role in identifying preferences for "smart hotels". Keywords: Crete, Smart Hotel, Smart Technology, Willingness to Pay

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Crete, Smart Hotel, Smart Technology, Willingness to Pay
Κρήτη, Έξυπνο Ξενοδοχείο, Έξυπνη Τεχνολογία, Προθυμία για Πληρωμή

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:30:59Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
31
153*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.