Research on potential development of a theme park in Thessaloniki district

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης θεματικού πάρκου στον νομό Θεσσαλονίκης
Research on potential development of a theme park in Thessaloniki district

Χατζηγεωργίου, Βασίλειος

Ζούνη, Γεωργία
Χρήστου, Ευάγγελος

In western societies and after the industrial revolution, the improvement of work conditions with the acquisition of social rights resulted in increase in the living standards of the population, with an increasing interest in holidays and travel to new destinations, leading the tourism industry to development having assistance the information of technology and fast and cheap air travel. As Asian countries raise their standard of living, tourism trigger global economy with long-term predictions of the international arrivals being upward. (World Tourism Barometer, 2013). For Greece, tourism is the “heavy” industry and the most important resource of income for state. Changing lifestyle has shaped consumer attitude, changing tourism as well developing new forms of entertainment. The development of the industry of amusement parks creates new entertainment activities. The amusement or theme parks can be divided into two categories: In those that focus on the entertainment by raising visitors’ adrenaline and the theme parks that develop a thematic field as a reference for the construction and entertain visitors with the participation of actors and many times the same visitors. The theme park is a whole world of fantasy where it is designed to transfer visitors to another dimension and at the same time to educate them with the development of the thematic field. The cities that have invested in this form of entertainment have a huge number of tourists every year and an example is the city of Paris and Disneyland with more than ten million visitors in the year 2015. The city of Thessaloniki has all the prerequisites for the development a theme park and the purpose of this project is to research the potential of developing theme park to Thessaloniki using the questionnaire to calculate the opinion of the visitors and inhabitants of the city. The results of the research can be valued by local authorities and corporate funds with the wish to develop the theme park and the city of Thessaloniki to become the first choice of the tourist destination.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Στις δυτικές κοινωνίες και μετά την βιομηχανική επανάσταση, η βελτίωση συνθηκών εργασίας με την κατάκτηση των κοινωνικών δικαιωμάτων είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πληθυσμών, με αυξανόμενο το ενδιαφέρον για διακοπές και ταξίδια σε νέους προορισμούς οδηγώντας την τουριστική βιομηχανία σε ανάπτυξη, έχοντας βοηθό την τεχνολογία της πληροφορίας και την γρήγορη και φθηνή αεροπορική μετακίνηση. Με την μετέπειτα χρονικά άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πληθυσμών των Ασιατικών κρατών, ο τουρισμός λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός της παγκόσμιας οικονομίας, με τις μακροχρόνιες προβλέψεις των διεθνών αφίξεων να είναι ανοδικές (World Tourism Barometer, 2013). Για την Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί την «βαριά» της βιομηχανία και η πιο σημαντική πηγή εσόδων για το κράτος. Η αλλαγή του τρόπου ζωής διαμόρφωσε την καταναλωτική συμπεριφορά προσαρμόζοντας κατά αυτό τον τρόπο και τον τουρισμό, με νέες μορφές ψυχαγωγίας και τουριστικής δραστηριότητας να προσελκύουν συγκεκριμένα τμήματα αγοράς. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας των πάρκων αναψυχής που έχει ως πρωτεργάτη τον Walt Disney, έρχεται να προσθέσει νέα δεδομένα στις δραστηριότητες της ψυχαγωγίας. Τα πάρκα αναψυχής μπορούμε να τα εντάξουμε σε δύο κατηγορίες: Σε αυτά που επικεντρώνονται στην ψυχαγωγία και την διασκέδαση των επισκεπτών ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη, και στα θεματικά πάρκα που αναπτύσσουν ένα θεματικό πεδίο ως αναφορά για την κατασκευή του πάρκου και έχουν ως στόχο την ψυχαγωγία και την ενημέρωση των επισκεπτών με την συμμετοχή ηθοποιών και πολλές φορές των ίδιων επισκεπτών. Το θεματικό πάρκο είναι ένας ολόκληρος κόσμος φαντασίας, όπου είναι σχεδιασμένος να μεταφέρει τους επισκέπτες σε μία άλλη διάσταση και ταυτόχρονα να τους διαπαιδαγωγήσει με την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου θεματικού πεδίου. Οι πόλεις που έχουν επενδύσει στην συγκεκριμένη μορφή ψυχαγωγίας προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών κάθε χρόνο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Παρίσι όπου πάνω από δέκα εκατομμύρια άτομα επισκεφτήκανε την Disneyland και τους ήρωες της τα cartoon, τη χρονιά του 2015. Ο Νομός Θεσσαλονίκης έχει όλες τι προϋποθέσεις για την δημιουργία θεματικού πάρκου και ο σκοπός της εργασίας είναι η έρευνα και ανάλυση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει ο νομός, με την αποτύπωση της γνώμης των επισκεπτών και των κατοίκων στο ερωτηματολόγιο για την κατασκευή του πάρκου. Τα αποτελέσματα της εργασίας που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τους φορείς της πόλης όσο και από ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς ομίλους, με την προσδοκία να επιτευχθεί η κατασκευή του πάρκου ώστε η πόλη της Θεσσαλονίκης να αποτελεί για τον τουρίστα η πρωταρχική του επιλογή για ένα διαφορετικό τουριστικό προορισμό αναψυχής και διασκέδασης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ψυχαγωγία
Entertainment
Θεματικά πάρκα
Thessaloniki
Amusement parks
Θεσσαλονίκη
Theme parks

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:35:20Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

154
3
39*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.