«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΤΡΙΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ»

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The role of customers in Total Quality Management. The case of a plush branded toys greek manufacturing company.
«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΤΡΙΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ»

ΚΡΑΣΑΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
In this study an attempt has been made to approach the role that customers play in total quality management by examining the case of a Greek company which specializes in manufacturing branded, and not only, soft toys. The main objective of the study is to show, based on the quality of the final product, the level of customers and dealers satisfaction through the market of branded soft toys. In order to be able to reach the target, the study initially deals with the approach of the term “quality” by presenting the basic theories of internationally recognized founders. Furthermore the study describes the quality function, the quality cost and the importance of cost in a business level showing in detail the basic principles and advantages that a company can have from TQM (total quality management) in depth time. Subsequently the survey go ahead in a detailed presentation of the term “branded product”, stressing the importance and advantages it has for the purchaser and the final consumer. Also it analyzes the concept of "client" by listing the categories of customers and by making a distinction between wholesale customers and final consumers without neglecting to show the relationship between product quality and company profitability with customer satisfaction always as a common denominator. The survey closes describing the case of a Greek company which specializes in manufacturing branded soft toys, and analyzing the steps the company has to follow in order to bring to the market a new type of plush toy with sound, exclusively for the Christmas period. Based on DISNEY policy the study makes reference to key concepts such as International Labor Standard program “ILS”, “Code of Conduct for Manufacturers” and specify the standards the products must follow in order to bear a Walt Disney label. The paper concludes with the presentation of a survey results, which were based on a questionnaire drawn to examine the satisfaction of traders and end consumers respondents of branded and non-branded soft plush toys.
Στην παρούσα εργασία έχει καταβληθεί μια προσπάθεια προσέγγισης του ρόλου των πελατών στη διοίκηση ολικής ποιότητας, εξετάζοντας την περίπτωση ελληνικής εταιρείας που ασχολείται με την κατασκευή επώνυμου, κι όχι μόνο, λούτρινου παιχνιδιού. Βασικός στόχος της μελέτης είναι να δείξει , με γνώμονα την ποιότητα του τελικού προϊόντος , τον βαθμό ικανοποίησης των εμπόρων και των τελικών καταναλωτών μέσα από την αγορά επώνυμων παιχνιδιών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος , η μελέτη αρχικά ασχολείται με την προσέγγιση του όρου «ποιότητα» και με την παράθεση των βασικών θεωριών των διεθνώς αναγνωρισμένων θεμελιωτών. Επίσης παρουσιάζεται η συνάρτηση της ποιότητας, το κόστους ποιότητας και η σημασία του κόστους σε επιχειρηματικό επίπεδο, κάνοντας αναφορά τόσο στη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), παρουσιάζοντας διεξοδικά τις βασικές αρχές της, όσο και στα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια εταιρεία από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε βάθος χρόνου. Στη συνέχεια η εργασία ασχολείται λεπτομερώς με την έννοια του όρου «επώνυμο προϊόν» και τονίζεται η σημασία και τα πλεονεκτήματα που έχει για τον αγοραστή και τον τελικό καταναλωτή. Επιπλέον αναλύεται η έννοια «πελάτης» παραθέτοντας τις κατηγορίες πελατών και πραγματοποιείται διάκριση ανάμεσα στους πελάτες χονδρικής και τους τελικούς αγοραστές – καταναλωτές. Σημαντικό ρόλο στην ανάλυση παίζουν οι σχέσεις μεταξύ της ποιότητας προϊόντος και της κερδοφορίας της εταιρείας με κοινό παρονομαστή πάντα την ικανοποίηση του πελάτη. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση περίπτωσης ελληνικής εταιρείας που ασχολείται με την κατασκευή επώνυμου, κι όχι μόνο, λούτρινου παιχνιδιού, και περιγράφει τα βήματα στα οποία προχώρησε η εταιρεία προκειμένου να εισάγει στην αγορά ένα καινούργιο τύπο λούτρινου παιχνιδιού για την περίοδο των Χριστουγέννων βασισμένο σε χαρακτήρες DISNEY. Στην ανάλυση αναφέρονται σημαντικές έννοιες όπως είναι το πρόγραμμα διεθνούς προτύπου εργασίας «ILS» και ο κώδικας επικοινωνίας με τον δικαιοπάροχο DISNEY. Επίσης τονίζονται οι προδιαγραφές των προϊόντων που η WALT DISNEY, λόγω της ιστορίας της στο χώρο των παιχνιδιών, απαιτεί να τηρούνται, προκειμένου να δώσει την άδεια της να παραχθούν παιχνίδια με δικούς της χαρακτήρες. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την σύνταξη ερωτηματολογίου, που αφορά την έρευνα ικανοποίησης των ερωτηθέντων έμπορων και των τελικών καταναλωτών παιχνιδιών, δίνοντας έμφαση στην αγορά επώνυμων παιχνιδιών και την παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΙΟΝ, DISNEY, ΕΠΩΝΥΜΑ ΛΟΥΤΡΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-09-23
2017-10-09T09:45:00Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

220
1
13*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)