Εφαρμογή Δεικτών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Αττική

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Εφαρμογή Δεικτών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Αττική

Βαρβιτσιώτη, Αντωνία

Ζέρβας, Ευθύμιος

Air pollution is a global environmental problem that influences mostly the health of the urban population. The index is an effective tool, provides useful information in real-time, informs the general public and the States in a simple and understandable way about air quality levels and also the actions that should be taken from the adverse health effects. Τhe problem of air pollution is different for each country/city caused by many factors with the consequence that the indices differ between them and therefore there is no common index for all. In this present work the measurements of pollutants concentrations of Athens for the year 2015 (except the measuring station of Piraeus I) were applied to the 36 existing air quality indices and 36 indices were calculated. Τhe 36 indices were compared with each other by constructing a linear correlation table. The table was created for the reason that the indices are not directly comparable, some have common elements, and others differ in the index range, the number of classes / categories and the calculation method. Then the total daily mortality risk increase (RItotal, %) was calculated and the values compared with the 36 air quality indices (that previously were calculated) to find out which indices provides the best results. The conclusion that emerged from the correlation results is that the index AQI_BULGARY with r = 0.81 (moderate correlation) can be applied in Athens with a modification concerning particulate matter PM10. The values of PM10 are modified from 24h rolling average to 24h average. Finally based on the above results it is proposed to use the modified AQI_BULGARY index, named AQI ' to calculate the index of air quality in Athens.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα που επηρεάζει κυρίως την υγεία του αστικού πληθυσμού. Ο δείκτης είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ενημερώνει το ευρύ κοινό αλλά και τους φορείς των κρατών, με έναν απλό και κατανοητό τρόπο για τα επίπεδα της ποιότητας του αέρα αλλά και τα ανάλογα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για κάθε χώρα/πόλη είναι διαφορετικό προκαλείται από πολλούς παράγοντες με αποτέλεσμα οι δείκτες να διαφέρουν μεταξύ τους και να μην υπάρχει ένας κοινός δείκτης για όλους. Στην παρούσα εργασία εφαρμόστηκαν οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων των ρύπων της Αττικής (εκτός του σταθμού μέτρησης Πειραιά Ι), το έτος 2015, στους 36 υπάρχοντες δείκτες ποιότητας αέρα ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υπολογίσθηκαν 36 δείκτες. Στη συνέχεια οι δείκτες συγκρίθηκαν μεταξύ τους κατασκευάζοντας έναν πίνακα γραμμικής συσχέτισης. Ο πίνακας δημιουργήθηκε για το λόγο ότι οι δείκτες δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι, κάποιοι παρουσιάζουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους και άλλοι διαφέρουν στο εύρος τιμών του δείκτη, στον αριθμό των κλάσεων/κατηγοριών και στην μέθοδο υπολογισμού. Στη συνέχεια, υπολογίσθηκε η συνολική ημερήσια αύξηση κινδύνου της θνησιμότητας (RItotal ,%) και οι τιμές συγκρίθηκαν με τους 36 δείκτες ποιότητας του αέρα, έτσι ώστε να βρεθεί με ποιους δείκτες δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Το συμπέρασμα που προέκυψε από τα αποτελέσματα της συσχέτισης είναι ότι ο δείκτης AQI_BULGARY με r= 0.81 (μέτρια συσχέτιση) μπορεί να εφαρμοστεί στην Αττική με μια τροποποίηση. Οι τιμές των σωματιδίων PM10 τροποποιούνται από 24h κυλιόμενο μέσο όρο σε 24h μέση τιμή. Τέλος, με βάση των ανωτέρω προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο τροποποιημένος δείκτης AQI_BULGARY, ονομάζεται AQI’, για τον υπολογισμό του δείκτη ποιότητας αέρα ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αττική.
Περιέχει: Διαγράμματα 28, Εικόνες 21, Πίνακες 53

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Θνησιμότητα και Mortality
Αττική και Athens
Δείκτης ποιότητας αέρα και Air quality index
Ατμοσφαιρική ρύπανση και Air pollution
Σχετικός κίνδυνος και Relative Risk

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T09:52:37Z
2017-09-22


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
118*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)