Επικοινωνιακή πολιτική και νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών: Συγκριτική μελέτη του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Communication policy and new technologies for the development of cultural organizations: A comparative study between Peloponnesian Folklore Institution and National Historical Museum
Επικοινωνιακή πολιτική και νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών: Συγκριτική μελέτη του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

Λαμπρανού, Αλίκη

Κουντούρη, Φανή
Κουντούρη , Φανή
Νικολαΐδου, Αφροδίτη

Ο κύριος ρόλος των λαογραφικών και ιστορικών μουσείων, εκτός από τη διαφύλαξη της πολιτιστική κληρονομιάς, είναι η διαμόρφωση και η ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης. Παρόλα αυτά, πολλά μουσεία σήμερα έχουν επαναπροσδιορίσει το ρόλο τους, στοχεύοντας όχι μόνο στη συλλογή, έρευνα και έκθεση των μουσειακών αντικειμένων, αλλά και στην εκπαίδευση και ψυχαγωγία του κοινού τους. Για να πετύχουν τους παραπάνω στόχους, απαραίτητη για τα μουσεία κρίνεται η υιοθέτηση μιας επικοινωνιακής πολιτικής, η οποία θα μπορέσει να μεταδώσει τα μηνύματα που επιθυμεί το μουσείου, να προσελκύσει το κοινό και κατά συνέπεια να του προσφέρει γνώσεις και να το ψυχαγωγήσει. Πολύτιμος σύμμαχος σε αυτό το εγχείρημα αναδεικνύονται οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες πλέον αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας του μουσείου, το κάνουν πιο ελκυστικό και του εξασφαλίζουν εξέλιξη και βιωσιμότητα. Κύριο σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της πολιτιστικής επικοινωνίας, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη της σημασίας των νέων τεχνολογιών στην επιτυχημένη εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής των πολιτιστικών οργανισμών. Η έρευνα αυτή επιδιώκει, επίσης, να αποτελέσει μια μικρή συνδρομή για την επικοινωνιακή πολιτική και τις νέες τεχνολογίες, ως μέσα ανάπτυξης και εξέλιξης των πολιτιστικών οργανισμών. Επίκεντρο της παρούσας έρευνας θα αποτελέσει η επικοινωνιακή στρατηγική του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, οργανισμών που χαρακτηρίζονται ως φορείς και διαμορφωτές της ιστορικής μνήμης.
Διαγράμματα, εικόνες
The main role of the folklore and historical museums, except for the preservation of the cultural heritage, is the configuration and the strengthening of the national identity and the historical memory. However, nowadays lots of museums have redefined their role, aiming not only to the collection, research and display, but also to the education and entertainment of their audience. In order to achieve the goals above, the museums are necessary to adopt a communication policy, which could transmit the museum’s messages, attract the audience, and as a consequence offer knowledge and entertainment. A valuable ally in this attempt is the new technologies, which change the operation and the communication of the museum, make it more attractive and ensure the development and the sustainability. The main aim of the present thesis is the study of the cultural communication, in theoretical and practical level, aiming, also, to the significance of the new technologies for a successful communication strategy. Moreover, this thesis aims to become a contribution for the communication policy and new technologies, as means of development for the cultural organizations. The focal point of the research is the Peloponnesian Folklore Foundation and the National Historical Museum, organizations that form the historical memory.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εθνική ταυτότητα
Επικοινωνία
Μουσείο
Νέες τεχνολογίες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:57:51Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

110
1
52*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.