Ικανοποιηση ανθρωπινου δυναμικου στις ξενοδοχειακες επιχειρησεις μελετη περιπτωσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Human Resources Satisfaction in the Hotel industry
Ικανοποιηση ανθρωπινου δυναμικου στις ξενοδοχειακες επιχειρησεις μελετη περιπτωσης

Γκέκα, Ευφροσύνη

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια είναι ένας δυνατός και αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος έχει καταφέρει να επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η συνεισφορά του δεν είναι μόνο οικονομική (στο ΑΕΠ ή στο ισοζύγιο πληρωμών) αλλά θεωρείται και σημαντική οικονομική δραστηριότητα, η οποία αποκτά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των οικονομιών, των χωρών στις οποίες αναπτύσσεται. Επιπλέον η συμβολή του τουρισμού είναι σημαντική και σε διεθνές επίπεδο αφού έχει σημαντικό μερίδιο στις διεθνείς ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης ο τουρισμός είναι και ένα μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στις χώρες αλλά και γνωριμίας της ιστορίας, των εθίμων και του πολιτισμού τους. Ειδικότερα ο τουρισμός είναι ένα σύνθετο προϊόν όπου αποτελείται από πολλά συστατικά μέρη, ένα από τα οποία είναι και η διαμονή, η οποία περιλαμβάνει όλες τις μορφές καταλυμάτων στις οποίες ανήκουν και τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία και γενικότερα το ξενοδοχειακό προϊόν είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν το οποίο συνδυάζει υλικά και άυλα στοιχεία, με σπουδαιότερο από όλα τον ανθρώπινο παράγοντα, όπου η σωστή αξιοποίησή του σε συνδυασμό με την μέγιστη ικανοποίησή του μέσω της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μπορεί να προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την Ικανοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Στο πρώτο μέρος της γίνεται μία θεωρητική προσέγγιση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και των λειτουργιών της, ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται η παρουσίαση της ξενοδοχειακής μονάδας Lakopetra Beach Grecotel All Inclusive Resort και των αποτελεσμάτων της έρευνας για την ικανοποίηση του προσωπικού της.
Tourism has become a strong and growing sector, which has managed to achieve significant growth rates. Its contribution is not only economic (GDP or balance of payments), but it is also considered to be an important economic activity, which is gaining an increasing share of the economy of the countries in which it is developed. Moreover, the contribution of tourism is important at the international level as it has a significant share in international exchanges of goods and services. Tourism is also a means of communication between countries but also of acquaintance with their history, customs and culture. In particular, tourism is a complex product consisting of many components, one of which is accommodation, which includes all accommodation forms, hotels being part of them. The hotel product, in general, is a particular product that combines tangible and intangible assets, the most important being the human factor, whose proper development along with its maximum satisfaction through Human Resources Management can provide a comparative advantage. This thesis deals with Human Resources Satisfaction in the Hotel industry. In the first part of the thesis a theoretical approach of the Human Resources Management and its functions is developed whereas the second part presents the hotel unit Lakopetra Beach Grecotel All Inclusive Resort and the results of the research on staff satisfaction.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ικανοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Human Resources Satisfaction

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T09:58:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

33
1
156*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)