δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
"Μέθοδος κοστολόγησης ABC:Θεωρία και εφαρμογές της."
"ABC Costig Model: Theory and Applications"

ΣΚΟΥΡΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΡΑΣ, ΤΡΥΦΩΝ

It is a fact that the modern business demand to increase productivity while reducing costs. The competitive pressures faced by businesses today have led them to increased support for quality-oriented and results-based improvements. Many quality specialists have demonstrated the need to focus and improve the quality and satisfaction of the consumer as a way to meet the challenges faced by organizations operating in the current globalized environment. Organizations around the world have made quality a top priority in the form of initiatives such as Total Quality Management, Continuous Improvement, etc. The results of these efforts cover a wide range and can be characterized by excellent or even minimal, with many companies not fully understanding the benefits they had to expect before applying them. In this context, measuring the performance of quality-related efforts becomes an inconspicuous and complex process for many organizations, since there is no commonly accepted global standard. Also, due to the fact that it is sometimes difficult to measure consumer satisfaction, the result of any desired improvement may seem particularly indefinable. Customer satisfaction measurement has its roots in Total Quality Management, and has been addressed by several theoretical researchers in marketing science. Efforts have also been made to relate customer satisfaction to economic outcomes, and permanent barometers of satisfaction at national and sectoral level have also been developed and implemented. In this paper we will initially address the need to measure the cost of quality, then we will make extensive reference to the most commonly used cost accounting methods and will focus our interest and our analysis on the most costly method of costing, presenting the results of its application to various enterprises compared to other costing methods.
περιέχει πίνακες και εικόνες
Είναι γεγονός ότι, το σύγχρονο επιχειρηματικό ζητούμενο είναι η αύξηση της παραγωγικότητας με παράλληλη μείωση του κόστους. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα, τις έχει οδηγήσει σε μία αυξημένη στήριξη σε βελτιώσεις οι οποίες προσανατολίζονται προς την ποιότητα και βασίζονται στα αποτελέσματα. Πολλοί ειδικοί έχουν καταδείξει την ανάγκη για εστίαση και βελτίωση της ποιότητας και της ικανοποίησης του καταναλωτή σαν ένα τρόπο για την ικανοποίηση των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, που δρουν στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οργανισμοί/εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν καταστήσει την ποιότητα προτεραιότητα με τη μορφή πρωτοβουλιών όπως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, η Συνεχής Βελτίωση κ.α. Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος και μπορούν να χαρακτηριστούν από άριστα έως και μηδαμινά, με πολλές εταιρίες να μην έχουν κατανοήσει πλήρως τα οφέλη που έπρεπε να αναμένουν πριν την εφαρμογή τους. Σ' αυτό το πλαίσιο, η μέτρηση της απόδοσης των προσπαθειών που σχετίζονται με την ποιότητα γίνεται μία δυσδιάκριτη και περίπλοκη διαδικασία, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο κοινά αποδεκτό παγκόσμιο πρότυπο. Επίσης, λόγω του ότι αρκετές φορές είναι δύσκολο να μετρηθεί η ικανοποίηση του καταναλωτή, το τελικό αποτέλεσμα κάθε επιδιωκόμενης βελτίωσης μπορεί να φανεί ιδιαίτερα απροσδιόριστο. Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών έχει τις ρίζες της στο χώρο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ενώ έχει απασχολήσει αρκετούς θεωρητικούς ερευνητές της επιστήμης του μάρκετινγκ. Επίσης, έχουν καταγραφεί προσπάθειες συσχέτισης της ικανοποίησης των πελατών με τα οικονομικά αποτελέσματα, ενώ επίσης έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μόνιμα βαρόμετρα ικανοποίησης σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο Στη παρούσα διπλωματική εργασία, • αρχικά, θα αναφερθούμε στην ανάγκη μέτρησης του κόστους της ποιότητας, • κατόπιν θα κάνουμε μια εκτενή αναφορά στις πιο διαδεδομένες μεθόδους κοστολόγησης της ποιότητας και • τέλος, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον και την ανάλυσή μας στην πλέον διαδεδομένη μέθοδο κοστολόγησης, την λεγόμενη ABC costing method, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της εφαρμογής της σε διάφορες επιχειρήσεις συγκριτικά και με άλλες μεθόδους κοστολόγησης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ABC
Κόστος Ποιότητας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-19
2017-10-09T10:01:04Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
5
87*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.