Προβολή και επικοινωνία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από τα πωλητήρια του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Communicating and promoting Greek cultural heritage through shops of Archaeological Receipts Fund
Προβολή και επικοινωνία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από τα πωλητήρια του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων

Αρχοντάκη, Νίκη

Μπαντιμαρούδης, Φιλήμων
Μπαλτζής , Αλέξανδρος
Γκαντζιάς, Γεώργιος

Culture is deeply rooted in human imagination and expression of individual creativity. Its strength lies in being the most efficient vehicle for communication which first charms and then convinces (Αντωνιάδου 2015). TAP (ARF) exploits this power, as expressed through the vendors of the public museums and archaeological sites of Greece, to display Greek cultural heritage. The function of vendors, their space and location, the choice of products, the design, the historical data that accompany them make up a core of communication of the Greek cultural heritage. As the shop is not a museum exhibition space, the visitor is given the opportunity to touch the objects, come in contact with the ancient find through the faithful copy or its modern rendition. This immediacy, the colors, the familiar materials and products create an accessible, intimate environment in which the public revives and completes the experience of his visit to the museum/ archaeological site. However, TAP (ARF) is a Public Service and faces economic, legal and moral constraints concerning its organization and the supply of products promoted by its vendors. Under these circumstances, what are the advantages its vendors possess in order to achieve its goal, i.e. the communication and promotion of the Greek cultural heritage? To what extent is it succeeded? What are its prospects for the future? What other media could be used?
Ο πολιτισμός είναι βαθιά ριζωμένος στην ανθρώπινη φαντασία και στην έκφραση της ατομικής δημιουργικότητας. Η δύναμή του έγκειται στο ότι είναι το πιο αποτελεσματικό όχημα για επικοινωνία, το οποίο αρχικά γοητεύει και στη συνέχεια πείθει (Αντωνιάδου 2015). Τη δύναμή του αυτή, όπως εκφράζεται μέσα από τα πωλητήρια των δημόσιων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας, εκμεταλλεύεται το ΤΑΠ, προκειμένου να προβάλει τα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Η λειτουργία των πωλητηρίων, ο χώρος τους, η επιλογή των προϊόντων, ο σχεδιασμός τους, τα ιστορικά στοιχεία που τα συνοδεύουν συνθέτουν έναν πυρήνα προώθησης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθώς το πωλητήριο δεν αποτελεί μουσειακό εκθεσιακό χώρο, δίνεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να αγγίξει τα αντικείμενα, να έρθει σε επαφή με το αρχαίο εύρημα μέσα από το πιστό αντίγραφο ή τη σύγχρονη απόδοσή του. Αυτή η αμεσότητα, τα χρώματα, τα γνωστά υλικά και είδη δημιουργούν ένα προσιτό και οικείο περιβάλλον μέσα στο οποίο το κοινό αναβιώνει και ολοκληρώνει την εμπειρία της επίσκεψής του στο μουσείο/στον αρχαιολογικό χώρο. Το ΤΑΠ, όμως, είναι Δημόσια Υπηρεσία και αντιμετωπίζει οικονομικούς, νομικούς και ηθικούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά την οργάνωσή του και την προμήθεια προϊόντων που προωθούνται από τα πωλητήριά του. Υπό αυτές τις συνθήκες, ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πωλητηρίων του στα οποία μπορεί να βασιστεί για να πετύχει τον στόχο του, την προώθηση και προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς; Σε ποιο βαθμό τον πετυχαίνει; Ποιες είναι οι προοπτικές του για το μέλλον; Ποια άλλα μέσα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει;
περιέχει: πίνακες, φωτογραφίες, διαγράμματα, χάρτη, σχεδιαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πωλητήριο - Vendors/museum shop
Επικοινωνία - Communication
Μουσείο - Museum
Κοινό - Public
Πολιτιστικά προϊόντα - Cultural products
Πολιτιστική κληρονομιά - Cultural heritage

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T10:35:15Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

46
2
103*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)