Η ανάπτυξη της Sharing Economy και η επιρροή των listings (Airbnb, Homeaway, Holidaylettings) στο ξενοδοχειακό κλάδο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ανάπτυξη της Sharing Economy και η επιρροή των listings (Airbnb, Homeaway, Holidaylettings) στο ξενοδοχειακό κλάδο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΙΑΜΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: (ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ
Due to the global economic downturn and the increase of trustfulness of the Internet and the online payments, there has been a significant shift towards accessing goods through their ownership. One of the most critical developments in the hotel industry is the development of the sharing economy. For hoteliers, the opportunities and challenges that this market presents can make the difference between success and bankruptcy. The purpose of the study is to highlight the importance of the sharing economy in the hotel industry and the influence of listings on it.
Με την παγκόσμια οικονομική ύφεση και την αύξηση της εμπιστοσύνης του Διαδικτύου και τις online πληρωμές, υπήρξε μια σημαντική στροφή προς την πρόσβαση των αγαθών μέσω της ιδιοκτησίας τους. Μια από τις πιο κρίσιμες εξελίξεις του ξενοδοχειακού κλάδου είναι η ανάπτυξη της οικονομίας της κοινής χρήσης. Για τους ξενοδόχους, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αυτή η αγορά παρουσιάζει μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την πτώχευση. Σκοπός της μελέτης είναι να αναδείξει τη σημασία του sharing economy στον ξενοδοχειακό κλάδο και την επιρροή των listings σε αυτόν.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

SHARING ECONOMY
PEER TO PEER - P2P
HOLIDAYLETTINGS
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
AIRBNB
COUCHSURFING
LISTINGS
HOMEAWAY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-09T10:35:39Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
128*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.