Στρατηγικό Τουριστικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Νομού Δράμας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Marketing project on the development of tourism in Drama
Στρατηγικό Τουριστικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Νομού Δράμας

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ZΑΪΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΪΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ

Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται η δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ για την ανάπτυξη του τουρισμού στο νομό Δράμας. Στόχος είναι καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ο σχεδιασμός ενός τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα διαφέρει ποιοτικά από τα προϊόντα των ανταγωνιστικών περιοχών. Η σωστή προώθηση και διαφήμισή του, θα βοηθήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και θα καταστήσει την περιοχή τουριστικό προορισμό στη συνείδηση των επισκεπτών. Ένα σχέδιο τουριστικού μάρκετινγκ αποτελείται από τη διαμόρφωση μιας ομάδας στόχων και ενός προγράμματος δράσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων. Οι στόχοι που θα τεθούν, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα ενός τουριστικού προορισμού, καθορίζουν τις εναλλακτικές επιλογές για την αντιμετώπιση των απειλών και των ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου, είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη και αναγνωσιμότητα του Νομού Δράμας, ως προορισμού με κύριες μορφές τουρισμού, τον ορεινό (Χιονοδρομικό, Ορειβατικό, Περιπέτειας), τον αγροτουρισμό, τον οινοτουρισμό, τον πολιτιστικό, τον θρησκευτικό, καθώς και η δημιουργία ισχυρής ξεχωριστής «εικόνας» του Νομού Δράμας. Ο Νομός Δράμας διαθέτει ένα φυσικό περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς, ήθη, έθιμα, ιστορία, παραδόσεις, στοιχεία που συνθέτουν ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν. Το Χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού, οι πηγές της Αγίας Βαρβάρας, η Ονειρούπολη είναι κάποια από τα θέλγητρα της περιοχής, τα οποία δέχονται τους περισσότερους επισκέπτες Η έλλειψη ενός τουριστικού σχεδίου είναι εμφανής. Το σχέδιο που προτείνεται θα μπορούσε να αποτελέσει όμως ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, ώστε να αναδειχθούν τα θετικά και να διορθωθούν τα αρνητικά στοιχεία της περιοχής και να οδηγηθεί έτσι στην ανάπτυξη και ευημερία.
Περιέχει Πίνακες- Διαγράμματα
In the present assignment the creation of a new marketing project on the development of tourism in Drama is attempted. The main goal is the recording of the current situation and the design of a tourist product which will be different in quality from the products of competitive regions. Its proper promotion and advertisement will help to the increase of visitation and will make the region a popular tourist destination in the minds of the visitors. A tourist marketing project consists of the formation of an aim group and a program of activities which are necessary for the achievement of these aims. The settled aims in combination both with the internal weaknesses and the advantages of a tourist destination, determine the alternatives for the confrontation of the threats and opportunities of the outer surroundings. The main characteristics of the project is the creation of a frame for the development and recognizability of the county of Drama, as a destination whose main types of tourism will be mountainous (ski resort, mountaineering, adventure), agritourism, wine tourism, cultural, religious as well as the creation of a powerful special image of the county of Drama. The county of Drama boasts a natural environment of unique beauty, traditions, customs, history, elements that comprise a unique tourist product. The ski resort of Falakro, the springs of St.Barbara, the Dreamtown are some of the popular attractions of the region which welcome the most visitors. The lack of a tourist project is evident. The suggested project could constitute a first step to the right direction though, so that the positive elements of the region to be emerged and the negative to be corrected and in this way to be led to the development and prosperity.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
marketing plan of tourism

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-10T06:35:18Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
130
21*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.