ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ECONOMIC DEVELOPMENT AND CREDIT
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

The aim of this thesis is the empirical investigation of the relationship between the state of the Greek economy (as measured by the GDP rate of change) and the Credit Policy of financial institutions (as measured by the private sector funding rate of change). With the help of E-Views econometric software, using the traditional regression techniques, such as simple and multiple linear regression and vector autoregression models, we investigate the existence or not, of a correlation between economic growth and bank lending of businesses and households. The springboard behind this study was the introduction by the supervisory authorities (the European Central Bank and the European Banking Authority), under the Basel III regulatory framework, of the countercyclical capital buffer, that is a prudential tool introduced to counteract the effects of the economic cycle on banks' lending activity. The effectiveness and usefulness of this measure, should be judged by whether, ultimately, credit activity in the financial sector has or not, a direct impact on a country's economic activity. The results of our study indicate that there is no empirical verification of the existence of a statistically significant (causal) relationship between the rate of change of GDP and the rate of financing of the economy. At the same time, however, the degree of subjectivity is highlighted in the study of such relationships, as the rate of economic growth depends heavily on external factors - not included in this model - such as inflation, fiscal framework, economic environment, liquidity in the economy, etc. In the following chapters, we provide a thorough presentation of the necessary theoretical concepts both from the macroeconomic field as well as from the field of banking theory, followed by a brief literature review. Finally we analyze the empirical part of our study, our conclusions and some proposals for further future research on this discipline.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η εμπειρική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από το ρυθμό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ), και της πιστοδοτικής πολιτικής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αποτυπώνεται μέσα από το ρυθμό μεταβολής της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Με τη βοήθεια του οικονομετρικού πακέτου E-Views και κάνοντας χρήση των παραδοσιακών τεχνικών της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και της διανυσματικής αυτοπαλινδρόμησης, επιδιώκεται η εμπειρική διερεύνηση, της ύπαρξης ή μη, συσχέτισης μεταξύ της πορείας της οικονομίας και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Αφορμή για τη συγκεκριμένη μελέτη, αποτέλεσε η θέσπιση από τις εποπτικές αρχές (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) μέσα στα πλαίσια του κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ενός ειδικού αποθέματος ιδίων κεφαλαίων, του λεγόμενου αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε ως ένα προληπτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δανειοδοτικής δραστηριότητας, στον οικονομικό κύκλο. Η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μέτρου καθώς και η χρησιμότητα του, θα πρέπει να κριθούν από το κατά πόσο τελικά, η πιστοδοτική δραστηριότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα μίας χώρας. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας, υποδεικνύουν ότι δεν επαληθεύεται εμπειρικά, η ύπαρξης μίας στατιστικά σημαντικής (αιτιακής) σχέσης, μεταξύ ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ και του ρυθμού χρηματοδότησης τoυ ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα όμως, αναδεικνύεται ο βαθμός υποκειμενικότητας στη μελέτη τέτοιων σχέσεων, αφού ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν μοντέλο, όπως ο πληθωρισμός, το φορολογικό πλαίσιο, η ποιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, η ρευστότητα στην οικονομία, κλπ. Στα επόμενα κεφάλαια, γίνεται μία ενδελεχής παράθεση των απαραίτητων θεωρητικών εννοιών τόσο από το χώρο της μακροοικονομικής όσο και από το χώρο της τραπεζικής θεωρίας, στη συνέχεια παρατίθεται μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά και τέλος ακολουθεί το εμπειρικό κομμάτι με τα συμπεράσματα της μελέτης καθώς και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΑΕΠ
GDP
Credit
Countercyclical Capital Buffer
Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα
Αντικυκλικό Κεφαλαιακό Απόθεμα Ασφαλείας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T06:48:03Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

77
1
6*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.