Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού στην Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω του τουρισμού Η περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού στην Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω του τουρισμού Η περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΜΑΡΚΗΣΙΑ

ΜΠΑΝΤΗ - ΜΑΡΚΟΥΤΗ , ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Tourism is a multiple and complex phenomenon of global significance with major implications for the social, cultural and economic life of every society. It is a phenomenon on which Greece and local authorities are increasingly relying for growth and economic prosperity. The influence of tourism on the development and prosperity of local communities has now been consolidated in the daily practice of local self-government organizations, and their institutional role is currently being expanded in the areas of structuring, advertising and promoting the local tourist product through a grid of actions and synergies with other stakeholders. This diploma thesis attempts to explore the contribution of the Region of Central Macedonia to tourism development as well as to the overall development of the region through it. The aim is to achieve an effective, efficient and sustainable regional development policy through tourism and the promotion of the whole tourist product of the region of Central Macedonia. In this context the present work captures the overall tourist product of the area of Central Macedonia, describes the current situation, captures and evaluates qualitatively and quantitatively the structure and activity of the Region of Central Macedonia and other Regional Authorities which it is composed, and analyzes the perceptions of tourist accommodation enterprises and local authorities, gathered through primary research, about the degree of development of the region, the current tourism situation and the influence of tourism on development aiming at identifying and promoting best practices for achieving the purpose.
Περιέχει, πίνακες, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, εικόνες (χάρτες)
Ο τουρισμός είναι ένα πολυσύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο παγκόσμιας εμβέλειας με σημαντικές συνέπειες στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή κάθε κοινωνίας. Είναι ένα φαινόμενο στο οποίο βασίζονται όλο και περισσότερο η Ελλάδα και οι τοπικοί φορείς αποβλέποντας στην ανάπτυξη και στην οικονομική ευημερία. Ο επιρροή του τουρισμού στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών έχει πλέον παγιωθεί στην καθημερινή πρακτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ο θεσμικός τους ρόλος επεκτείνεται σήμερα στους τομείς της διαμόρφωσης, προβολής και προώθησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και συνεργιών με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί η συμβολή του φορέα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στη συνολική ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω αυτής. Το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί μια αποτελεσματική, αποδοτική και βιώσιμη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης μέσω του τουρισμού και της προώθησης του συνολικού τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.Κ.Μ). Υπό το πρίσμα αυτό η παρούσα εργασία καταγράφει το συνολικό τουριστικό προϊόν της π.Κ.Μ, περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση, αποτυπώνει και αξιολογεί ποιοτικά και ποσοτικά τη δομή και δράση του φορέα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας άλλα και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε) που την απαρτίζουν και αναλύει τις αντιλήψεις επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων και τοπικών φορέων που συγκεντρώθηκαν με πρωτογενή έρευνα, για το βαθμό ανάπτυξης της περιοχής, την υφιστάμενη τουριστική κατάσταση και την επιρροή του τουρισμού στην ανάπτυξη, με στόχο τον εντοπισμό και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη του σκοπού.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

LOCAL SELF - ΦGOVERMENT
TOURISM
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T06:52:15Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

122
5
259*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)