CONVERGENCES AND DIVERGENCES BETWEEN CULTURAL GOODS AND TOURIST PRODUCTS: THE CASE OF ELIS' REGIONAL UNIT

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
CONVERGENCES AND DIVERGENCES BETWEEN CULTURAL GOODS AND TOURIST PRODUCTS: THE CASE OF ELIS' REGIONAL UNIT

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

1 χάρτης
Τα τελευταία χρόνια τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο γίνονται προσπάθειες σύγκλισης μεταξύ πολιτιστικών αγαθών και τουριστικών προϊόντων. Έτσι εξηγείται τόσο η ανάγκη εφαρμογής της κατάλληλης πολιτιστικής στρατηγικής σε πολιτιστικούς οργανισμούς και δραστηριότητες, όσο και η στροφή στον πολιτιστικό τουρισμό. Πρόκειται για μια εκφρασμένη ανάγκη να υπάρχουν θεσμοθετημένες συλλογικές διεργασίες για την ανάπτυξη και των δύο. Ο τρόπος διαχείρισης των πρώτων είναι οριοθετημένος με βάση την πολιτιστική ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας και λειτουργεί στο πεδίο της οικονομίας των συμβολικών αγαθών. Ο τρόπος διαχείρισης των τουριστικών προϊόντων διαφέρει και αυτός ανά χώρα, αλλά λειτουργεί στο πεδίο των αντικειμενικών δομών της αγοράς. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει σε ποιο βαθμό στις μέρες μας επιδιώκεται η συμφωνία ή η ρήξη ανάμεσα στα πολιτιστικά αγαθά (δομές με νοητική αξία) και τα τουριστικά αγαθά (δομές με αντικειμενική αξία). Η περίπτωση της Ηλείας που εξετάζεται στην παρούσα εργασία είναι ο κατεξοχήν χώρος όπου βρίσκονται πολιτιστικά αγαθά με διεθνή αξία, ελκυστικά ώστε να υποδεχτούν τουρίστες. Παράλληλα υπάρχουν στην περιοχή παγιωμένες πολιτιστικές δραστηριότητες με σημαντική βαρύτητα που κι αυτές με τη σειρά τους υποδέχονται τουρίστες. Προκύπτει επομένως το ρεαλιστικό ζήτημα εάν ο συνδυασμός αγαθών και δραστηριοτήτων αξιοποιείται επαρκώς διαμέσου της υποδοχής ενός ρεύματος μαζικού τουρισμού με περιορισμένη διάρκεια και αυστηρά καθορισμένους προορισμούς. Το εμπειρικό κομμάτι της μελέτης τεκμηριώνει την ανάγκη ανατροφοδότησης της δυναμικής των δομών του πολιτισμού και του τουρισμού στην περιοχή. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ο ενδιάμεσος χώρος της αποσαφήνισης και της κοινοποίησης των οικονομικών δεδομένων. Με άλλα λόγια, απαιτείται προσδιορισμός της χρηματικής αξίας που προκύπτει ή που μπορεί να προκύψει από την όποια σχέση μεταξύ πολιτιστικού αγαθού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή, προκειμένου να υπάρξει η από κοινού βιώσιμη ανάπτυξή τους.
Nowadays, convergence efforts between cultural goods and touristic commodities take place both in domestic and international level. This justifies the necessity for implementing the suitable cultural strategy on cultural organizations and activities as much as the shift towards the cultural tourism. It is a manifestation due for a setting of statutory collective proceedings, as it is vital to their mutual development. The manner of managing cultural assets is defined by the tang that is characteristic of each distinguish country, running in the field of the symbolic goods’ economy. In addition, management of touristic commodities differs from country to country but then it is functioning on grounds of market objective structures. The present study aims to portray the range of abidance in a state of agreement or disagreement with mental value formations or structures possessing an objective value. Elis, being the subject of the present study, is a cultural place par excellence, where internationally valued heritage assets are based, attractive enough to welcome tourists. Meanwhile, established cultural activities with great importance have been around the area for many years, which in turn receive the tourists gladly. This being the case, a pragmatic question arises: whether the combination of heritage assets and cultural activities can be effectively utilized by way of receiving a stream of mass tourism οf limited duration that reaches strictly preassigned destinations. The empirical component of the study demonstrates that switches on the dynamics of the cultural and touristic structures themselves have to be done in the area. Ιn such a way there will be an intermediate zone between cultural assets and touristic commodities which could clarify and communicate the output of the economic procedure. In other words, determination of the monetary value is required, resulted from the correlation between cultural goods and touristic commodities in the area, for the purpose of accomplishing their jointly sustainable development.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

πολιτιστικό αγαθό, πολιτιστικός τουρισμός, πολιτιστική πολιτική, φεστιβάλ, πολιτιστική δραστηριότητα, πολιτιστική διοίκηση, πολιτιστική διαχείριση
Cultural goods, cultural tourism, cultural policy, festival, cultural activity, cultural administration, cultural management

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-10T06:55:10Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

110
1
31*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.