Performance Management: Appraisal and Training at systemically important banks in Greece

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διοίκηση Απόδοσης (Performance Management): Αξιολόγηση και Εκπαίδευση στις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες
Performance Management: Appraisal and Training at systemically important banks in Greece

Δαλκίδου, Μαριάνθη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Η αναδιάρθρωση του Τραπεζικού κλάδου που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα πρόσφατα άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το τραπεζικό σύστημα. Το εγχείρημα της συνένωσης μικρότερων Τραπεζικών Ιδρυμάτων με μεγάλες Τράπεζες ήταν μια προσπάθεια εξυγίανσης του κλάδου αλλά και παράλληλα θα έπρεπε να διασφαλιστεί και η βιωσιμότητα. Η αλλαγή ήταν ραγδαία καθώς υπήρξαν συγχωνεύσεις και εξαγορές.O Ελληνικός Τραπεζικός κλάδος οδηγήθηκε το 2008 από τα εξήντα έξι Τραπεζικά Ιδρύματα –σύμφωνα με στοιχεία που δοθήκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος στην κυριαρχία τεσσάρων συστημικών χρηματοοικονομικών οργανισμών- Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobankκαι AlphaBank. Πιο συγκεκριμένα, το ενεργητικό των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αποτελεί στο τέλος Σεπτέμβριου του 2013 το 91,6% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος, έναντι 63,4% το 2009. Στα πλαίσια αυτά των διαρθρωτικών αλλαγών στο Τραπεζικό σκηνικό, η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτική αρχή υποστηρίζει ότι ο Τραπεζικός Ελληνικός Κλάδος θα πρέπει να συρρικνωθεί για να δημιουργηθούν λιγότερες σε αριθμό τράπεζες αλλά ανθεκτικότερες στις οικονομικές αλλαγές του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Οι ραγδαίες αλλαγές στο Τραπεζικό Κλάδο δεν άφησαν ανεπηρέαστο σαφώς το ανθρώπινο δυναμικό- το οποίο αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας του νέου Τραπεζικού εγχειρήματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπήρξε άμεση επίπτωση στο ανθρώπινο δυναμικό και συρρίκνωση – το 2008 απαριθμούσαμε 2.495 τραπεζικούς υπαλλήλους φθάνοντας το 2013 σε 1.899. Η μετάβαση σε ένα διαφορετικό τραπεζικό περιβάλλον όπου θα εφαρμόζονται πιθανόν διαφορετικές πρακτικές και μέθοδοι όσον αφορά την Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού αποτελεί πρόκληση για αυτούς που επιχειρούν να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα Διοίκησης Απόδοσης (Performance Management). Επίσης, ζωτικής σημασίας παράγοντα για την βιωσιμότητα των συστημικών Τραπεζών είναι η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη του ανθρωπίνου δυναμικού στις νέες πρακτικές και μεθόδους που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια της νέας τραπεζικής κουλτούρας που διαμορφώνεται μέσα στο μεταβαλλόμενο Τραπεζικό περιβάλλον κατά την διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Το έναυσμα για παρούσα Διπλωματική αποτέλεσε η διερεύνηση της σημασίας της αξιολόγησης και εκπαίδευσης καθώς και η επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης ενός αποτελεσματικού συστήματος Διοίκησης Απόδοσης στον Ελληνικό Τραπεζικό Χώρο. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει θεωρητική αναφορά στην ανάλυση της αξιολόγησης και εκπαίδευσης στο σύγχρονο Τραπεζικό σύστημα και πως συνδέεται με το υπάρχον σύστημα αμοιβών. Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος θα συνδεθεί με την έρευνα μέσω ερωτηματολογίου και θα βασίζεται στην εξακρίβωση των πρακτικών και μεθόδων με τις οποίες εφαρμόζεται το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης στον Τραπεζικό Χώρο πριν και μετά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των Ελληνικών Τραπεζών. Τα συμπεράσματα της συγκριτικής ανάλυσης θα αναδείξουν τις αλλαγές που πραγματοποιηθήκαν και κατά πόσο μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης Απόδοσης στις ελληνικές συστημικές Τράπεζες.
The restructuring of the industry of banks which took place in Greece recently has changed the banking system to a large extent. The project of merging smaller banking institutions with big banks was an attempt of industry reorganization but at the same time sustainability would have to be ensured. The change was rapid as there have been mergers and acquisitions. According to data provided by the bank of Greece, the Greek banking sector was led from the sixty six banking institutions in 2008- to the sovereignty of four systemic financial institutions, namely the National Bank of Greece, Piraeus Bank, Eurobank and Alpha Bank. Specifically, by the end of September of 2013 the four systemic banking assets represented 91,6% of the total assets of the banking system against 63,4% in 2009. In the context of structural changes in the banking scene, the Bank of Greece as supervisory authority argues that the Greek banking sector should shrink to create fewer banks in number but more durable ones to the economic changes of the changing environment. The rapid changes in the banking industry did not leave manpower, which is vitally important in order to achieve the effectiveness of the new Bank project, unaffected. According to data submitted by the Bank of Greece, there has been a direct impact on human resources and shrinking. In 2008 the number of bank employees was 2.495 whereas in 2013 there were 1.899 employees. Switching to a different banking environment where you will probably apply different practices and methods in terms of human resources management, would be a challenge for those who attempt to implement an effective performance management system. In addition to this, a crucial factor for sustainability of systemic banks is a smooth and effective integration of human resources in new practices and methods that will be implemented under the new banking culture formed within the changing banking environment during the economic recession. The trigger for this diploma thesis was to investigate the importance of appraisal and training as well as the imperative need to adopt an effective performance management system in the Greek Bank space. More specifically, there will be a theoretical reference to appraisal and training in the modern banking system and how it is associated with the existing pay system. The theoretical approach of the subject will be linked to the survey questionnaire and will be based on verification of practices and methods used to apply the system of performance management in the banking space before and after the mergers and acquisitions of Greek banks. The conclusions of the comparative analysis will highlight the changes that took place and clarify whether there may be diversification and more effective application of the performance management system in Greek systemic banks.
Πίνακες, Διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αξιολόγηση
Συστημικές Ελληνικές Τράπεζες
Διοίκηση Απόδοσης
Εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-10T06:58:52Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
112
14*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.