Πολιτιστικές διαδρομές στις Βυζαντινές Καστροπολιτείες του Νομού Λακωνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Cultural routes to the Byzantine Castles of the Prefecture of Lakonia
Πολιτιστικές διαδρομές στις Βυζαντινές Καστροπολιτείες του Νομού Λακωνίας

Τσακμάκη, Αναστασία

Τζαναβάρα, Αντωνία
Παπαϊωάννου, Γεώργιος
Κοντοχρήστου, Μαρία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών που συνδυάζουν τον πολιτιστικό τουρισμό με εναλλακτικές μορφές τουρισμού στους Δήμους Σπάρτης, Ευρώτα και Μονεμβασιάς, καθώς και η ανίχνευση όλων εκείνων των φορέων που ασχολούνται με τη χάραξη πολιτιστικών διαδρομών στον ελλαδικό χώρο. Η έρευνα έγινε τόσο με την συλλογή δευτερογενών δεδομένων από το διαδίκτυο όσο και με πρωτογενή έρευνα κοινού όπου ρωτήθηκαν εκατό (100) επιχειρηματίες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, εκατό (100) κάτοικοι και τριάντα (30) φορείς των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Μονεμβασιάς. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η πρόταση για την δημιουργία 4 πολιτιστικών διαδρομών καθώς και την λειτουργά φορέα διαχείρισης των διαδρομών.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
The purpose of this work is to design cultural routes that combine cultural tourism with alternative forms of tourism in the municipalities of Sparta, Evrotas and Monemvasia, as well as the detection of all those involved in the development of cultural routes in Greece. The survey was carried out both with the collection of secondary data from the Internet and with a survey where one hundred (100) entrepreneurs and business representatives, one hundred (100) residents and thirty (30) agencies of the Municipalities of Sparta, Evrotas and Monemvasia were the subjects of the research. The end result is the proposal to create 4 cultural routes as well as an organization which will manage the cultural routes.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Βυζαντινές Καστροπολιτείες Νομού Λακωνίας - Byzantine castles of the Prefecture of Lakonia
πολιτιστικές διαδρομές - cultural routes
εναλλακτικές μορφές τουρισμού - alternative forms of tourism
πολιτιστικός τουρισμός - cultural tourism

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T06:59:45Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
14
116*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.