δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μονάδα παραγωγής βιοαερίου: από τα απόβλητα στο βιοαέριο
Biogas production plant: from waste to biogas

Γκανάτσιου, Κωνσταντίνα

Λιάκος, Χαρίλαος
Παπαδάκης, Ιωάννης

Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι κύριες παράμετροι λειτουργίας, μίας μονάδας παραγωγής βιοαερίου, μέσω αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης, βασισμένη στην τροφοδοσία της αποκλειστικά από παραπροϊόντα μιας μονάδας εκτροφής μίνκ (αδρανοποιημένο πτώμα μίνκ, κοπριά από μίνκ, λίπος από μίνκ, πριονίδι και άχυρο). Παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της μονάδας, με επεξήγηση του σκοπού και των παραμέτρων λειτουργίας κάθε σταδίου παραγωγής (παραλαβή πρώτων υλών, προκατεργασία (αποστείρωση, πολτοποίηση, εξάμμωση), ανάμιξη, χώνευση, παραγωγή βιοαερίου, επεξεργασία παραπροϊόντων. Με βάση τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών με τα οποία τροφοδοτείται η μονάδα, δίνεται η μεθοδολογία ετοιμασίας του μίγματος τροφοδοσίας των χωνευτήρων, και ο ρυθμός με τον οποίο αυτοί τροφοδοτούνται, με σκοπό την βέλτιστη απόδοση σε βιοαέριo. Με βάση το ετήσιο ισοζύγιο παραγομένων υλών τροφοδοσίας, εξάγεται η υπολογισμένη απόδοση της μονάδας. Κατά το στάδιο της εκκίνησης λειτουργίας της μονάδας, αλλά και για την τροφοδοσία των αντιδραστήρων, παρατίθενται συνταγολόγια τροφοδοσίας.
Περιέχει: Διαγράμματα, Εξισώσεις, Πίνακες
In the present study, the main operating parameters of a biogas plant are studied through anaerobic digestion reactors, based on feeding it exclusively from by-products of a mink breeding unit (inactivated mink carcass, mink manure, minced fat, sawdust and straw). The flow diagram of the unit is presented, explaining the purpose and operating parameters of each stage of production (raw material picking, pre-treatment (sterilization, pulping, spreading), mixing, digestion, biogas production, by-product processing. Based on the characteristics of the raw materials to which the unit is fed, the method of preparation of the digestion feed mixture, and the rate at which they are fed, is given for optimal biogas yield. Based on the annual feedstock balance, the calculated unit yield is derived. During the start-up phase of the unit, as well as for the supply of the reactors, supply prescriptions are provided.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

βιζόν
αναερόβια χώνευση
biogas
Βιοαέριο
methane
mink
μινκ
μεθάνιο
anaerobic digestion

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-10T07:02:35Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
2
97*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.