δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Το χρώμα στη χημεία και η χημεία του χρώματος
The color in chemistry and the chemistry of color

Βιλλιώτης, Ανδρέας

Καπόλος, Ιωάνννης
Καπόλος, Ιωάννης
Γαβριήλ, Δημήτριος

Colors play a major role in our lives, effecting our emotions and helping us interact with the environment. The first colorants that humans used were natural, but later synthetic ones were made, with the simultaneous bloom of the color industry. This thesis begins with the history of colorants followed by the connection of color with light and vision. After that the reasons that cause the appearance of color are examined, by emphasizing the ones that refer the transitions between molecular orbitals. What follows is the analysis of the colorants in categories either using the method of their application (dyes and pigments), or according to their chemical structure (azo-dyes, phthalocyanines e.g). Finally, certain groups of colorants are examined, which are closely connected with high-tech applications. The purpose of this thesis is the significance of the contribution of chemistry in the apprehension of the existence or the absence of color in the chemical compounds, in the production and development of colorants and finally in the synthesis of colorants that used in other applications apart from the traditional ones. The expected result is its use by teachers and students. Because of its interdisciplinarity it can be applied in projects, in the frame of several subjects, like physics, chemistry, biology, history and art.
Τα χρώματα παίζουν σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας, επηρεάζοντας τα συναισθήματά μας και βοηθώντας μας να αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον. Οι πρώτες χρωστικές που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος ήταν φυσικές, στη συνέχεια όμως παρασκευάστηκαν συνθετικές, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της βιομηχανίας χρωμάτων. Η εργασία αρχίζει με την ιστορία των χρωστικών και ακολουθεί η συσχέτιση του χρώματος με το φως και το όργανο της όρασης. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι αιτίες που προκαλούν την εμφάνιση χρώματος, με έμφαση σε αυτές που αφορούν τις μεταπτώσεις μεταξύ μοριακών τροχιακών. Ακολουθεί, η ανάλυση των χρωστικών σε κατηγορίες είτε σύμφωνα με τη μέθοδο εφαρμογής τους (βαφές και πιγμέντα), είτε σύμφωνα με τη χημική τους δομή (αζωχρώματα, φθαλοκυανίνες κ.τ.λ). Τέλος, εξετάζονται συγκεκριμένες ομάδες χρωστικών, οι οποίες συνδέονται στενά με εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη της συνεισφορά της Χημείας στην κατανόηση εμφάνισης ή απουσίας χρώματος στις χημικές ενώσεις, στην παρασκευή και βελτίωση χρωστικών ουσιών και τέλος στον σχεδιασμό χρωστικών που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές εφαρμογές πέρα από τις παραδοσιακές Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση της από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Λόγω της διαθεματικότητάς της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων, όπως φυσική, χημεία βιολογία, ιστορία και καλλιτεχνικά.
Περιέχει: Πίνακες, σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

βαφές, dyes
χρωστικές, colorants
φως, light
πιγμέντα, pigments

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T07:03:38Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
113
14*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.