Standards and Certification Procedures on energy issues: The Case of Electrical Installations

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πρότυπα και Διαδικασίες Πιστοποίησης σε Θέματα Ενέργειας: Η Περίπτωση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Standards and Certification Procedures on energy issues: The Case of Electrical Installations

Κανίδου, Μαρία

Ρακιτζής, Αθανάσιος
Κούτρας, Βασίλειος

Περιέχει: πίνακες, σχήματα, εικόνες.
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι έντονα συνυφασμένη με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Χωρίς αυτήν είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια ή λειτουργία, από τις πιο απλές καθημερινές συνήθειες μέχρι τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες. Εντούτοις, οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών για ενέργεια υποθάλπουν μία ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση ενώ ταυτόχρονα η εμμονή του σύγχρονου κόσμου στις παραδοσιακές μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιλύει το πρόβλημα, παρά οδηγεί στην εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας. Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά προσπάθεια να αναδειχθεί ο κυρίαρχος ρόλος που διαδραματίζει η έννοια της ποιότητας για τους σύγχρονους οργανισμούς. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η ποιότητα έχει επηρεάσει την πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι στα θέματα συγκεκριμένα της ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης. Έπειτα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για τη βιώσιμη διαχείριση του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας και υπογραμμίζεται ο ρόλος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Προδιαγράφονται οι βασικές επιταγές που έχουν καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την ασφάλεια των χρηστών του ηλεκτροτεχνολογικού εξοπλισμού. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και στις απαιτήσεις που καθορίζονται από αυτό στον ηλεκτροτεχνολογικό κλάδο ειδικότερα. Τέλος, η ανάλυση επικεντρώνεται σε μία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τυγχάνει μεγάλης αποδοχής λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Πρόκειται για τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επειδή ακριβώς η Ελλάδα ενδείκνυται για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, μελετάται η συσχέτιση των αποδόσεων σε ηλεκτρική ενέργεια με την επιρροή διαφόρων κλιματικών παραμέτρων. Για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης επιλέχθηκε να μελετηθεί μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στην Αλεξανδρούπολη. Συλλέχθηκαν δεδομένα από την εταιρεία που διαχειρίζεται την εγκατάσταση καθώς και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και μέσω της χρήσης στατιστικών μεθόδων αντλήθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζεται από συγκεκριμένες κλιματικές παραμέτρους.
Electricity is strongly intertwined with all areas of human activity. Without it, it is impossible to carry out any action or function from the simplest everyday habits to the most complex processes. However, the ever-increasing needs of modern societies for energy are driving a potential energy crisis while the obsession of the modern world with traditional forms of electricity generation does not solve the problem, instead it leads to depletion of our planet's natural resources. In this thesis we are initially trying to highlight the dominant role played by the concept of quality for modern organizations. It is also described how quality has influenced the initiative of European and international organizations responsible for electrotechnical standardization. Subsequently, particular emphasis is placed on the need for sustainable management of the electricity commodity and the role of companies active in the electrical installations sector. This thesis sets out the basic requirements established at European and international level specifically for the safety of users of electrotechnical equipment. Special mention is made of the International Standard ISO 9001:2008 and the requirements defined by it in particular in the electrotechnical industry. Finally, the analysis focuses on one of the renewable energy sources that is widely accepted because of the benefits it offers. These are the photovoltaic systems of electricity generation and right because Greece is suitable for the application of such systems, it is studied the correlation of the electric energy yields with the influence of various meteorological parameters. For the purpose of this analysis, a photovoltaic installation was selected in Alexandroupolis. Data was collected from the company managing the installation as well as from the National Meteorological Service and through the use of statistical methods, useful conclusions were drawn on how electricity generation is affected by specific climatic parameters.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Οργανισμοί Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
Photovoltaic Energy
Electrotechnical Standardization Organizations
Ασφάλεια Χρηστών
Certification Processes in the Electrical and Electronics Industry
Electricity
Users’ Safety
Electrotechnical Applications
Διαδικασίες Πιστοποίησης στον Ηλεκτροτεχνολογικό Κλάδο
Εφαρμογές Ηλεκτροτεχνολογίας
Φωτοβολταϊκή Ενέργεια
Ηλεκτρική Ενέργεια

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T07:05:52Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
136
6*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.