Themes for Science education from the magazine ‘Η Διάπλασις των παίδων’

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Θέματα Επιστημών για Εκπαίδευση από το περιοδικό « Η Διάπλασις των Παίδων»
Themes for Science education from the magazine ‘Η Διάπλασις των παίδων’

Γαρεδάκη, Εμμανουηλία

Σκορδούλης, Κωνσταντίνος
Κατσιαμπούρα, Ιωάννα
Βλαχάκης, Γεώργιος

0
Σκοπός της συγκεκριμένης Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη της παιδαγωγικής προσέγγισης των επιστημονικών θεμάτων από την Διάπλαση των παίδων κατά την περίοδο 1879-1947. Η Διάπλασις των παίδων είναι το μακροβιότερο ελληνικό περιοδικό για παιδιά, αφού κόντεψε να κλείσει έναν αιώνα ζωής (άρχισε να κυκλοφορεί το 1879 και τερμάτισε τον βίο της το 1970). Επίσης πρόσφερε στους αναγνώστες της την κατεστημένη εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση αφού οι προγραμματικοί της στόχοι, είναι το μεγαλείο και η ευημερία του έθνους που επιτυγχάνονται δια της διαπλάσεως των παίδων. Τα θέματα που πλαισιώνουν τον παιδικό τύπο της εποχής, και τη Διάπλασιν των Παίδων δεν είναι μακριά από το γενικότερο πνεύμα, δηλαδή ότι μέσα από την σωστή ανάγνωση ευεργετείται η πατρίδα, και επομένως έχουμε κυρίως θέματα Ιστορίας, Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Μυθολογία αλλά και Θετικές Επιστήμες Η πλειονότητα των συνεργασιών του περιοδικού του προσδίδει ένα κυρίαρχο λογοτεχνικό χαρακτήρα ,με τον οποίο πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί. Η παρουσία ,από πολύ νωρίς, του λογοτέχνη Γρηγορίου Ξενόπουλου, κατ’ αρχήν ως αρχισυντάκτη και αργότερα ως διευθυντή της Διάπλασης, συνηγορεί στον χαρακτηρισμό της ως λογοτεχνικού περιοδικού. Όμως ο διδακτισμός της εποχής επιτάσσει τη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και για το σκοπό αυτό ,η Διάπλαση επιλέγει σύμφωνα με του στόχους της να μην είναι αμιγώς λογοτεχνικό περιοδικό καθώς φιλοδοξεί να μορφώσει τους νεαρούς αναγνώστες της. Χρησιμοποιεί λοιπόν τη μυθική εκμετάλλευση του επιστημονικού παραδείγματος, παρέχοντας σειρά άρθρων στα οποία συνυπάρχει η υπόθεση με το μύθο. Τα άρθρα αυτά είναι γραμμένα στη γλώσσα των παιδιών ώστε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τους και ο στόχος τους είναι η εκρίζωση των προλήψεων. Η προγραμματική της διακήρυξη περί του «τέρπειν άμα και διδάσκειν» περιλαμβάνει και την εγκυκλοπαιδική μόρφωση αλλά και την κοινωνική σαν στοιχεία της αγωγής που προσφέρει. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα κείμενα που έχουν σχέση με τις Επιστήμες στις κύριες στήλες κάθε τεύχους του περιοδικού κατά την περίοδο 1879-1947, προσπαθώντας να διερευνήσει πώς παρουσιάζονται θέματα επιστημονικού περιεχομένου από ένα συντηρητικό αστικό περιοδικό με τεράστια κοινωνική επιρροή που «έχτισε» το πρότυπο του Διαπλασόπουλου σε μια τόσο μεγάλη χρονικά και σημαντική ιστορικά περίοδο. Περίοδο κατά την οποία διαδραματίστηκαν πόλεμοι, εμφανίστηκαν νέες ιδεολογίες, έγιναν μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις και άλλαξε ακόμα και η γλώσσα, αφού είχαμε την επικράτηση της δημοτικής . Για το σκοπό αυτό αναγνωρίστηκαν και αποδελτιώθηκαν τα κείμενα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παρουσίασαν θέματα Επιστημών, από όλα τα τεύχη του περιοδικού της υπό μελέτης περιόδου. Επίσης έγινε προσπάθεια να αποδοθεί ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης καθώς και το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο με τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις και ιδεολογίες
The objective of this specific thesis is the study of the educational approach towards science issues in the magazine «Διάπλασις των παίδων» (a Greek magazine concerning child development), during 1879-1947. « Διάπλασις των παίδων» is the longest running Greek magazine for children, having been in circulation for almost a century from 1879 to 1970. In addition it offered its readers the established national educational ethic, since the objectives of its program was the greatness and prosperity of the nation which was to be accomplished through child development. The subjects and issues that were published in the media for children, as was «Διάπλασις των παίδων», was not far from the general notion that through correct reading the nation benefits, therefore they had subjects such as History, Religious Education, Geography, Mythology but also Science. The majority of the magazine’s collaborations give it a specific literary character with which many studies have been concerned. The presence from very early on of the writer Grigorios Xenopoulos, who was initially involved as head editor of «Διάπλασις» and later as manager, created the magazine’s character as a literary magazine. However the expectation of that time period demanded the dissemination of scientific knowledge, and consequently the magazine could not be a purely literary magazine since its objective was to educate its young readers. It therefore uses stories as examples in order to keep the reader’s attention. Its philosophy «τέρπειν άμα και διδάσκειν» involves knowledge and social learning. This thesis focuses on major articles relating to the Sciences in every magazine for the period 1879-1945. It attempts to investigate how scientific topics were presented in a conservative, urban magazine which had a massive social influence on its young readers who were guided by the magazine’s principles in an historically important period. A period which saw wars, new ideologies, scientific breakthroughs, and even the language was subjected to changes with the prevalence of primary Greek. For this purpose articles which in one way or another presented a science topic were identified as such in every magazine during the study’s time period. An effort was made to show the educational character as well as its historical and social influence with its scientific discoveries and ideologies.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διάπλασις των παίδων, επιστήμες, εκπαίδευση, περιοδικό
Διάπλασις των παίδων, science, education, magazine

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-10T07:09:11Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
27
61*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.