Το Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Τραπεζών για την Αντιμετώπιση του Αναλαμβανόμενου Κινδύνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The Institutional Framework of Banks’ Operation for the Management of the Undertaken Risk
Το Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Τραπεζών για την Αντιμετώπιση του Αναλαμβανόμενου Κινδύνου

Νικολόπουλος, Θεόδωρος

Παπάζογλου Χρήστος
Πούτος Ευάγγελος

Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει το τραπεζικό σύστημα είναι μεγάλοι, καθώς εντάσσεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, χαρακτηριζόμενο από άλματα στην επιστήμη, στην τεχνολογική καινοτομία και στην μετάδοση της πληροφορίας. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας ενθάρρυνε, με τη σειρά της, τη φιλελευθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και τη μετατροπή του χαρακτήρα των Τραπεζών σε «universal banks», δηλαδή σε Τράπεζες γενικών συναλλαγών. Πλέον, οι τραπεζικοί οργανισμοί μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα καλύπτοντας ανάγκες σε όλο το φάσμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα, εντατικοποιήθηκαν οι πρακτικές διεθνοποίησης της τραπεζικής επιχειρηματικότητας και οι Τράπεζες απέκτησαν διεθνή παρουσία, είτε μέσω ίδρυσης θυγατρικών σε τρίτα κράτη, είτε μέσω απευθείας εξαγορών υφιστάμενων Τραπεζών ή ακόμα, μέσω απλής συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση τους. Παρόλο που τα προσδοκώμενα οφέλη από την επέκταση των Τραπεζών, τόσο σε προϊόντα όσο και σε νέες αγορές, είναι προφανή, είναι αναπόφευκτο ότι αυξάνεται το μέγεθος των κινδύνων που κάθε Τράπεζα αναλαμβάνει να διαχειριστεί. Επιπρόσθετα όμως, επήλθε αλλαγή στην έννοια του «συστημικού κινδύνου», καθώς στο υφιστάμενο διεθνοποιημένο περιβάλλον η κατάρρευση/πτώχευση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μπορεί να συμπαρασύρει στην πτώση του και τα υπόλοιπα (φαινόμενο «ντόμινο»), γεγονός που αναδείχθηκε κατά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και απέδειξε ότι ο περιορισμός του προβλήματος εντός εθνικών συνόρων, δεν μπορεί εύκολα να επιτευχθεί. Η ανάγκη ενίσχυσης της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, αλλά και της αντιμετώπισης των κινδύνων που εγκυμονεί η τραπεζική δραστηριότητα, επέβαλε την συνεργασία των επιμέρους εποπτικών αρχών. Υπό το πρίσμα αυτό, χρέη συντονισμού και διαβούλευσης ανέλαβε η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Μάλιστα, το σύγχρονο εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας των Τραπεζών έχει κατά κύριο λόγο διαμορφωθεί από τις εργασίες της Επιτροπής της Βασιλείας. Ήδη το 1987 η επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε το πρώτο “Σύμφωνο Κεφαλαίου της Βασιλείας” (Basel Capital Accord), για να ακολουθήσει η αναθεώρηση του το 2004, με το δεύτερο Σύμφωνο, ενώ κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης η Επιτροπή της Βασιλείας, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες των υφιστάμενων Συμφωνιών, ανέλαβε την περεταίρω εξειδίκευση τους. Το τρίτο Σύμφωνο, η «Βασιλεία ΙΙΙ», εκδόθηκε το 2010 και η πλήρης εφαρμογή του αναμένεται μέχρι το τέλος του 2019.
The challenges and risks of the banking system are great as it is part of an ever-changing economic environment, characterized by continuous progress in science, in technological innovation and in information transmission. The globalization of economic activity has in turn encouraged the liberalization of the banking system and the transformation of the character of banks into "universal banks". Nowadays, banking organizations can provide services and products to meet needs throughout the financial system. At the same time, internationalization practices of banking entrepreneurship have been stepped up and banks have gained an international presence either through the establishment of subsidiaries in third countries, or through direct acquisitions of existing banks or even through simple participation in their shareholding capital. Although the expected benefits of expanding banks in both products and new markets are obvious, it is inevitable that the size of the risks each bank undertakes to manage, has been increased. But in the main, there was a change in the sense of "systemic risk", as in the current internationalized environment the collapse / bankruptcy of a financial institution may lead to its fall the international system (domino effect), a phenomenon that emerged during the recent financial crisis and made obvious that the problem cannot be easily managed within national borders. The need to strengthen the stability of the international banking system as well as to address the risks posed by banking activity necessitated the cooperation of the national supervisor authorities. For that purpose, the Basel Committee on Banking Supervision, which operates within the Bank of International Settlements (BIS), has been undertaken the responsibility of coordination and consultation. Indeed, the modern supervisory framework for banks is largely shaped by the work of the Basel Committee at a global level. Already in 1987 the Basel Committee issued the first "Basel Capital Accord". This accord revised in 2004 and during the financial crisis that started in 2007, the Basel Committee, recognizing the weaknesses of the existing Agreements, took on their further specialization. The third Accord (Basel III), was issued in 2010 and its full implementation is expected by the end of 2019.
Περιέχει 20 πινακες στο κεφάλαιο 6.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εποπτεία
Τραπεζες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T07:15:40Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

33
2
103*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.