Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα: Απασχολησιμότητα των αποφοίτων της και βαθμός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς εργασίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
“Τourism education in Greece: Employability of its graduates and degree of response to the demands of the tourist labor market"
Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα: Απασχολησιμότητα των αποφοίτων της και βαθμός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς εργασίας.

Διαμάντη, Κωνσταντίνα

Μοίρα, Πολυξένη
Στεργίου, Δημήτρης

H μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας αποτελεί ένα μείζονος σημασίας θέμα τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σκοπός: της παρούσης εργασίας είναι να μελετήσει πρώτον, αν η παρεχόμενη τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας και δεύτερον, να διερευνήσει ζητήματα που αφορούν την απασχολησιμότητα των αποφοίτων της, σε θέσεις εργασίας στον τουρισμό σε σχέση με τον βαθμού ικανοποίησης των αποφοίτων του Τμήματος από την παροχή υπηρεσιών του «Γραφείου Διασύνδεσης», αναφορικά με τη συμβολή του στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Υλικό και μέθοδος: τα παραπάνω ζητήματα διερευνήθηκαν στα πλαίσια του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας, Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 136 απόφοιτους του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων. Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Microsoft Office Word 2007 και με την βοήθεια των στατιστικών πακέτων SPSS 14.0. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας, εργάζονται στο τομέα τουρισμού από τη στιγμή που αποκτήσανε το πτυχίο τους. Όσοι δεν εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία είναι από δική στους επιλογή. Όσον αφορά την ικανοποίηση των πτυχιούχων από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, δεν είναι ικανοποιημένοι γιατί δεν τους παρέχει την απαιτούμενη βοήθεια για την εύρεση εργασίας μετά την λήψη του πτυχίου τους. Συμπεράσματα: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας, είναι ικανοποιημένοι από τις γνώσεις που λαμβάνουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, πιστεύουν, ότι είναι επαρκείς για να μπορέσουν να βρουν εργασία στο αντικείμενο σπουδών τους. Όσοι επιθυμούν να εργαστούν στην τουριστική βιομηχανία βρίσκουν εργασία στο αντικείμενο και συγκεκριμένα στον ξενοδοχειακό τομέα. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, δεν ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας.
The transition from education to the labor market is an important issue for both trainees and educational institutions. The purpose of this paper is to study first whether the tourism education provided in Greece meets the needs of the tourism industry and secondly to explore issues related to the employability of its graduates in tourism jobs in relation to the degree of satisfaction of the graduates of the Department from the provision of services of the "Interconnection Office", regarding his contribution to the job search in tourism enterprises. Material and method: the above issues were investigated within the Department of Tourism Management of TEI of Larissa, Tertiary tourism education in Greece. The sample of the survey consists of 136 graduates of the Department of Tourism Management of TEI of Larissa. Data collection was made using anonymous questionnaires. Data processing and analysis of the study data was performed with Microsoft Office Word 2007 software and with the help of the SPSS 14.0 statistical packs. Results: The results showed that the graduates of the Department of Tourism Management of the Technological Educational Institute of Larissa have been working in the tourism sector since they acquired their degree. Those who are not working in the tourism industry are by their own choice. Regarding the satisfaction of graduates from the TEI of Larissa, they are not satisfied with the fact that they do not provide them with the necessary help to find a job after receiving their degree. Conclusions: The graduates of the Department of Tourism Management of the Technological Educational Institute of Larissa are satisfied with the knowledge they receive during their studies, they believe that they are sufficient to be able to find a job in their study. Those wishing to work in the tourist industry find work in the field and specifically in the hotel sector. The Interconnection Office of the Technological Educational Institute of Larissa does not adequately meet the needs of the students and graduates of the Department of Tourism Management of TEI of Larissa.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τουρισμός
τριτοβάθμια εκπαίδευση
τουριστική αγορά εργασίας
εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T07:16:35Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
146
21*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.