Οι προσδοκίες των γονέων σχετικά με τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Parents' expectatios for the education, social and socio-emotional development of their children
Οι προσδοκίες των γονέων σχετικά με τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων τους

ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΤΣΟΥΡΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Περιέχονται πίνακες αποτελεσμάτων
Οι προσδοκίες των γονέων αποτελούν σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της ακαδημαϊκής απόδοσης και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών, τόσο άμεσα, δηλαδή μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τα ίδια τα παιδιά, όσο και έμμεσα, μέσα από τις αντιλήψεις και τα πιστεύω τους, αλλά και την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητά τους να παράσχουν ακαδημαϊκή και γενικότερη υποστήριξη στα παιδιά τους. Οι προσδοκίες αυτές και ο αντίκτυπος τους στην ακαδημαϊκή, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους καθίστανται ακόμη πιο ενδιαφέρουσες στην περίοδο της εφηβείας, κατά την οποία συντελούνται σημαντικές αλλαγές στην ανάπτυξη των παιδιών. Η παρούσα μελέτη στόχο έχει να εξετάσει αυτές τις προσδοκίες των γονέων και να προσδιορίσει τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωσή τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 80 γονείς από το Νομό Αττικής, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αναφορικά με τις προσδοκίες τους για τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Βρέθηκε ότι οι γονείς διαμορφώνουν πιο υψηλές προσδοκίες όσον αφορά στην κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων, λιγότερο όσον αφορά στη συναισθηματική τους ανάπτυξη και ακόμη λιγότερο όσον αφορά στην ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. Δεν βρέθηκε κάποια συσχέτιση μεταξύ των προσδοκιών των γονέων όσον αφορά στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών τους και της γονικής συμμετοχής στη σχολική ζωή του παιδιού. Επίσης δεν βρέθηκε επίδραση της ηλικίας των γονέων στις προσδοκίες τους. Αντίθετα, γονείς που έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό και οικονομικό επίπεδο διαμορφώνουν υψηλές προσδοκίες όσον αφορά στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών τους, ενώ παράλληλα αναμένουν ότι το παιδί τους θα δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε καταστάσεις κρίσης ή έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η οικονομική κρίση επηρεάζει την προσδοκία των γονέων ότι το παιδί τους θα μπορεί να αναγνωρίζει και να εκφράζει κατάλληλα τα συναισθήματά του. Το φύλο, το επάγγελμα, καθώς και η οικογενειακή κατάσταση των γονέων, επηρεάζουν ελάχιστες από τις προσδοκίες τους.
Parents' expectations are an important determinant of children's academic performance and socio-emotional development, both directly through their interaction with children themselves and indirectly through their perceptions and beliefs as well as the perceived effectiveness To provide academic and general support to their children. These expectations and their impact on the academic, social and emotional development of their children become even more interesting in the period of puberty, during which significant changes in children's development take place. The present study aims to examine these parents' expectations and to identify the factors that influence their formation. The research involved 80 parents from the Prefecture of Attica, who completed a questionnaire regarding their expectations for the cognitive, social and emotional development of their children. It was found that parents set higher expectations regarding the social development of adolescents, less in terms of their emotional development and even less in their academic development. There was no correlation between parents' expectations regarding the academic development of their children and parental involvement in the child's school life. There was also no effect of parenting age on their expectations. On the contrary, parents with a low educational and financial level have high expectations regarding the academic development of their children, while expecting that their child will have difficulty in coping effectively with crisis or emergency situations. Also, the economic crisis affects parents' expectation that their child will be able to properly recognize and express his feelings. The gender, occupation, and parental status of the family affect only a few of their expectations.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ανάπτυξη
economic crisis
development
education
εφηβεία
οικονομική κρίση
adolescence
εκπαίδευση
parents' expectatios
προσδοκίες των γονέων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-10T08:37:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
26
70*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.