ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
PARENTS’ EXPECTATIONS WITH CHILDREN OF NURSING AGE FOR EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ROUTES OF THEIR CHILDREN: THE EFFECT OF GENDER BOTH OF PARENTS AND CHILDREN
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πουλιώτη, Σοφία

Σιάνου - Κύργιου , Ελένη
Κωνσταντινίδου , Χριστίνα
Σιάνου - Κύργιου, Ελένη

This paper aims to explore the potential differences in mother and father expectations for future educational, professional and personal paths of their children in relation to gender. To investigate these potential differences, we have put four research questions. The methodological approach followed in this study is the qualitative method. The method of collecting quality data is homogeneous sampling. The common feature of the sample members is that they are parents of pre-school children of different sex. The sample size is 5 pairs, ie 5 mothers and 5 fathers. To gather the survey data, we constructed a semi-structured interview guide and took individual interviews that were recorded and then transcribed and turned into text files that we analyzed to extract the results of the survey. The findings of the survey showed that there is not much influence either on the parent's gender or on the sex of the child in shaping parents' expectations about the future of their children by agreeing to some research and disagreeing with others. However, these findings tend to be consistent with a piece of literature.
Η παρούσα εργασία έχει στόχο τη διερεύνηση των πιθανών διαφορών στις προσδοκίες της μητέρας και του πατέρα για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και προσωπικές διαδρομές των παιδιών τους σε σχέση με το φύλο. Για να διερευνηθούν αυτές οι πιθανές διαφορές θέσαμε τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήσαμε στην συγκεκριμένη μελέτη είναι η ποιοτική μέθοδος. Η μέθοδος συλλογής των ποιοτικών δεδομένων είναι η ομοιογενής δειγματοληψία. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν τα μέλη του δείγματος είναι πως είναι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας διαφορετικού φύλου. Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 5 ζευγάρια, δηλαδή 5 μητέρες και 5 πατεράδες. Για την συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας κατασκευάσαμε έναν οδηγό ημιδομημένης συνέντευξης και πήραμε ατομικές συνεντεύξεις οι οποίες μαγνητοφωνήθηκαν και έπειτα απομαγνητοφωνήθηκαν και μετατράπηκαν σε αρχεία κειμένου, τα οποία αναλύσαμε για να εξάγουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχει μεγάλη επίδραση ούτε του φύλου του γονέα ούτε του φύλου του παιδιού στη διαμόρφωση των προσδοκιών των γονέων για το μέλλον των παιδιών τους, συμφωνώντας με κάποιες έρευνες και διαφωνώντας με κάποιες άλλες. Παρόλα αυτά τα ευρήματα τείνουν να συμφωνούν με ένα κομμάτι της βιβλιογραφίας.
Περιέχει 1 πίνακα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Προσδοκίες
Expecations
Profession
Education
Εκπαίδευση
Family
Επάγγελμα
Gender
Φύλο
Οικογένεια

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-10T08:40:37Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
3
119*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.