Οργάνωση και διοίκηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. Μελέτη περίπτωσης εφαρμοσμένης καινοτομίας στο ολοήμερο πρόγραμμα ενός Δημοτικού Σχολείου της Α' Περιφέρειας Αθηνών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Organization and management of innovative educational practises. Case study of applied innovation in the all-day program of a Primary School of the 1st District of Athens
Οργάνωση και διοίκηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. Μελέτη περίπτωσης εφαρμοσμένης καινοτομίας στο ολοήμερο πρόγραμμα ενός Δημοτικού Σχολείου της Α' Περιφέρειας Αθηνών.

ΔΕΜΕΡΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ

Κωνσταντόπουλος , Νικόλαος
Αργυροπούλου, Ελευθερία

Περιέχει: Πίνακες, Ιστογράμματα, Γραφήματα, Εικόνες.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης και διοίκησης της καινοτομίας, «διαπερατές αίθουσες διδασκαλίας», η οποία εφαρμόστηκε κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, στο ολοήμερο πρόγραμμα, ενός Δημοτικού Σχολείου της Α’ Περιφέρειας Αθηνών. Η συγκεκριμένη καινοτομία ήταν μια πρωτοποριακή ιδέα ενός εκπαιδευτικού της ίδιας σχολικής μονάδας, όπου κατά την εφαρμογή της, δινόταν η δυνατότητα στους μαθητές του ολοήμερου σχολείου να παρακολουθούν, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όποιο καλλιτεχνικό αντικείμενο τους ενδιέφερε και επιθυμούσαν. Έτσι, κατά μια έννοια, οι τυπικές αίθουσες διδασκαλίας έγιναν «διαπερατές», καταλύοντας το τυπικό ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου. Στόχος της καινοτόμας αυτής πρακτικής ήταν η ανάδειξη, η ανάπτυξη και η βελτίωση των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών, που συμμετείχαν στο ολοήμερο, μέσα από τη μεγαλύτερη ενασχόλησή τους με καλλιτεχνικά γνωστικά αντικείμενα. Κατά την ερευνητική διαδικασία, η οποία διεξήχθη το Μάρτιο του 2017, χρησιμοποιήθηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, ενώ μέσα από δεκαπέντε (15) συνεντεύξεις, μελετήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης καινοτομίας. Τα ερευνητικά ευρήματα αναδεικνύουν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών και της Διευθύντριας κατά την οργάνωση και διοίκηση της καινοτομίας, δηλαδή, κατά την εισαγωγή, την εφαρμογή, τη συνέχιση και την έκβαση της καινοτομίας στη σχολική μονάδα. Επιπλέον, τα ερευνητικά ευρήματα αναδεικνύουν τη διάθεση συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας, τον υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό, τον οργανωτικό και συντονιστικό ρόλο της Διευθύντριας, το συμμετοχικό ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και τέλος, την αξία της υλοποίησης καινοτομιών για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Η ευρύτερη συνεισφορά της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι αναδεικνύονται όλες εκείνες οι στρατηγικές οργάνωσης και διοίκησης της καινοτόμας πρακτικής «διαπερατές αίθουσες διδασκαλίας» και μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμες πηγές πληροφόρησης για την εκπαιδευτική κοινότητα.
This thesis aims to highlight the effectiveness of the organization and management of innovation “permeable classrooms”, which was implemented during the school year 2015 – 2016 in all-day program of an elementary school of the First District of Athens. This innovation was a groundbreaking idea innovative practice of a teacher of the same school unit, wherein upon application, given the opportunity for students to attend day school during the program, whatever their artistic object interested and willing. So, in a sense, typical classroom were “permeable” circumventing the formal timetable of the day school. While the objective of this innovative practice was the emergence, development and improvement of the artistic skills of students participated in an all-day through their greater involvement in artistic disciplines. During the research process, conducted in March 2017, we used the methodological framework of qualitative research, and within fifteen (15) interviews, studied the opinions of those teachers who participated in the implementation of this innovation. The research finding point to the positive attitude of teachers and the Director in the organization and management of innovation, ie, import, implementation, continuation and outcome of innovation at school. In addition, research finding highlight the cooperative human resources of the school unit, supportive and encouraging organizational and coordinating role of the Director, the participatory role of the teachers’ association, and finally, the importance of implementing innovations for the efficient operation of the school. The greater contribution of this study is that highlights all those organizational and management strategies of innovative practice “permeable classrooms” which we used and useful sources of information for the educational community.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

οργάνωση και διοίκηση καινοτομίας
organization and innovation management
the role of teachers' association
the role of the Director
Educational innovation
Εκπαιδευτική καινοτομία
ο ρόλος της Διευθύντριας
ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:03:40Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

169
6
64*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.