Adolescents’ representations about the world of employment and their professional integration

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αναπαραστάσεις εφήβων για τον κόσμο της εργασίας και την ένταξή τους σε αυτόν
Adolescents’ representations about the world of employment and their professional integration

Δαγγα, Βάια

Χρηστάκης, Νικόλαος
Πετρογιάννης, Κωνσταντίνος
Λαμπρίδης, Ευθύμιος

Ο εντοπισμός των αναπαραστάσεων και των αναστοχασμών των νέων για τις επαγγελματικές τους αναζητήσεις και την ένταξή τους στον κόσμο της εργασίας, ιδιαίτερα στο ασταθές εργασιακό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται και δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας, επιτάσσει την ανάγκη διεξαγωγής διαφόρων ερευνών. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εφήβων για τον κόσμο της εργασίας και η ένταξή τους σε αυτόν, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της επαγγελματικής τους αναζήτησης. Βασική επιδίωξη ήταν η επισταμένη αναζήτηση των αναστοχασμών των νέων για τον χώρο της εργασίας, τις δεξιότητες που αισθάνονται ως εφόδια, την σχέση εκπαίδευσης και απασχόλησης, ενώ συγχρόνως, αναζητήθηκαν και οι σκέψεις τους για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας σε νέα επαγγέλματα/ κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Για τη συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με τη μέθοδο των ημι-δομημένων συνεντεύξεων, καθώς σκοπός ήταν η περιγραφή, η κατανόηση και ερμηνεία των αναπαραστάσεων των εφήβων για τον κόσμο της εργασίας. Διεξήχθησαν δέκα ατομικές και δύο ομαδικές συνεντεύξεις των έξι και τεσσάρων ατόμων αντίστοιχα. Η στρατολόγηση του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν εκείνη της δειγματοληψίας χιονοστιβάδα, με κριτήριο την ηλικία. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν πως οι νέοι είναι προβληματισμένοι σχετικά με τον κόσμο της εργασίας και την ένταξή τους σ΄ αυτόν, οι οποίοι, αν και σε περίοδο σημαντικής οικονομικής ύφεσης της χώρας, συνδέουν πρωτίστως τις αναπαραστάσεις τους για την εργασία με την ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης και την απόκτηση κοινωνικής ταυτότητας με σκοπό την ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, στοιχεία που αντανακλούν και τις εσωτερικές ανάγκες του ατόμου. Η παρούσα μελέτη προσδοκά να αποτελέσει αφορμή τη σημερινή εποχή της «κρίσης», όχι μόνο για αναστοχασμό αλλά και για δράση, προκειμένου για τις επόμενες γενιές που ακολουθούν να υπάρξει σύνδεση της εκπαίδευσης με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη μελλοντική απασχόληση.
0
The discovery of the youths' representations and reflexions regarding their professional pursuit as well as their integration in the job market, especially in the unstable, constantly changing, provoking feelings of insecurity professional environment of the greek economy, mandate the need of several studies to be conducted. The purpose of this study is to search the adolescent’s representations as well as their integration in the job market, so that their career pursuit can be enhanced. Fundamental goal of this study was the profound research of the youth’s representations on career issues, the skills they feel as assets, the link between education and work and finally their thoughts about the Greek market’s needs regarding new professional fields within the financial activity. Data were collected through the qualitative method using semi – structured interviews, as the aim was to describe, understand and interpret adolescent’s representations concerning the job market. Ten individual and two focus- group interviews were conducted, six and four people respectively. The sample's collection used was that of snowball sampling with age criteria. The findings of the research show that young people are concerned about the job market and their integration in it. During a period of severe economic decline of the country they ,however, link primarily their professional representations with the need of self -realisation and the aquirement of social identity with the aim to integrate in the society. Such elements also reflect the inner needs of human beings. The present study aspires to be the reason during a period of economic crisis, not only as an opportunity to think but also to act, in order for the following generations to have a link among education, vocational guidance and their future employment.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αναπαραστάσεις, έφηβοι, δεξιότητες, εκπαίδευση, ένταξη
representations, adolescents, skills, education, integration

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:08:30Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

221
3
10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.