Απόψεις των εκπαιδευτικών για τον αποτελεσματικό Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Views of teachers for an effective manager in school unit at secondary education.
Απόψεις των εκπαιδευτικών για τον αποτελεσματικό Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κοντοδαίμων, Παναγιώτης

Ιορδανίδης, Γεώργιος
Αθανασίου, Νικόλαος

Πίνακες, διαγράμματα
Ο ρόλος του διευθυντή μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας είναι αναμφίβολα σημαντικός. Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι ευέλικτο, ικανό να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να είναι ανταγωνιστικό και στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας να αντιμετωπίζει δημιουργικά την καινούργια γνώση. Είναι επιτακτική ανάγκη οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να είναι πολύ καλά οργανωμένοι, διότι η θέση τους κατέχει πολλά καθήκοντα, οπότε απαιτεί την ενασχόληση τους με διαφορετικές πτυχές της οργάνωσης της σχολικής μονάδας, που έχουν πολλές απαιτήσεις ταυτόχρονα. Έτσι, ο διευθυντής από τη θέση του θα πρέπει να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, να επιτυγχάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους των εκπαιδευτικών, τη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή όλων για την λειτουργία ενός αποδοτικού σχολείου. Στο ρόλο του αυτό η συμμετοχή – συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι σημαντική. Ο διευθυντής είναι ηγέτης των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη σχολική μονάδα, για αυτό και οι απόψεις τους για τον αποτελεσματικό διευθυντή θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης για τον αποτελεσματικό Διευθυντή. Στην εργασία, αρχικά διατυπώνεται το αντικείμενο της έρευνας. Στη συνέχεια γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και μια θεωρητική προσέγγιση στις έννοιες της διοίκησης και του management, στις θεωρίες διοίκησης και ειδικότερα στις θεωρίες διοικητικής οργάνωσης εκπαιδευτικών οργανισμών, αλλά και το ρόλο του διευθυντή μέσα σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό. Επίσης γίνεται αναφορά στην έννοια της ηγεσίας και στο θεσμικό πλαίσιο καθηκόντων, αρμοδιοτήτων του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν ποσοτική. Χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο γραπτό ερωτηματολόγιο στο οποίο συμμετείχαν 208 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Έγινε στατιστική ανάλυση με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS και επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων και το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων στα περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα με μικρές διαφοροποιήσεις. Τέλος, έγινε συζήτηση και σχολιασμός των ευρημάτων της μελέτης και αναφέρονται τα συμπεράσματα όλων των ερευνητικών ερωτημάτων. Επίσης, έγινε σύγκριση με άλλες μελέτες που έγιναν στην Ελλάδα και παρατηρήθηκε ότι οι απόψεις-αντιλήψεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζουν ταύτιση με ανάλογες έρευνες.
The role of the school office manager of the contemporary school unit is undoubtedly important. The demands for the contemporary school are high and many such as to be flexible, capable and adjustable to changes, but also to be competitive especially within the frame of information, so to be creative with the new knowledge. It is imperative that School Office Managers are extremely organized and able to multitask because they deal with many different aspects of the job simultaneously. Thus, the job of the School Office Manager was established to reinforce creativity, to monitor assigned activities, to work using standardized practices and/or methods directing secondary school teachers to be more creative and take initiatives but also to upgrade humans’ resources skills in order to meet changing job conditions. For the successful result of the above goals, it is required that the Secondary School Teachers will actively participate and cooperate. On the other hand, the School Office Manager is the Leader of the school district. The successful leadership is accompanied by the positive point of views of the teachers for their leader. The purpose, of this essay, is to show and explore the aspects of Secondary School Teachers in the Prefecture of Thessaloniki for effective management/leadership. In this essay, we have the following steps: The first step is to show the subject of the research. After that, we have the bibliography/literature review and finally, there is the theoretical approach of management skills but also an approach of organizing the management of a school district and how the School Office Manager acts supporting Principal. Subsequently, there are the results of the research. The survey used the quantitative methodology. The tool was an anonymous hard copy questionnaire in which 208 Secondary School Teachers of different specialties participated. They were from different Secondary Schools in the Prefecture of Thessaloniki. The statistical analysis was based on SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) statistical analysis. Studying the results we have the conclusion that there is a convergence of views for most scientific questions with not remarkable differentiations. Finally, all the comments on the results that are extracted from the research and all the conclusions of the questions took place under the umbrella and an In-depth discussion. Moreover, there was a comparison with other studies and it was noticed that the viewpoints of Secondary School Teachers’ are identified of similar researches.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διοίκηση
Leadership
Μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας
Αρμοδιότητες διευθυντή
School Unit
Ηγεσία
School Office Manager
Models of School Leadership
Management
Διευθυντής εκπαιδευτικού οργανισμού
Σχολική μονάδα
Managerial Tasks

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:26:52Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
125
84*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.